Primary Menu
16 Vị Đại Trưởng Lão Tam Tạng Phật giáo nguyên thủy của đất nước Myanmar

Kỳ thi tuyển chọn các vị Tam Tạng có thể được coi là kỳ thi dài và khó nhất thế giới nhờ thể hiện khả năng ghi nhớ siêu việt và thông suốt toàn bộ 8026 trang kinh điển Tipitaka ghi lại những lời giáo huấn của Đức Phật (tương đương 2,4 triệu từ thuộc hệ ngôn ngữ Miến – Pali, khoảng 16.000 trang của các ngôn ngữ thuộc hệ Latin) & xuất sắc vượt qua phần thi viết của hơn 200 cuốn Kinh Pali, Athakatha, Tika