Primary Menu

Pháp Bảo Pali – Tuyển tập những bài kinh Phật nói cho người tại gia

KINH PHẬT PALI DÀNH CHO NGƯỜI TẠI GIA

Nguyên tác tiếng Anh: John Kelly. The Buddha’s teachings to Lay People. BSRV 28.1 (2011) 3–78
Bản tiếng Việt: Lê Kim Kha. Các kinh Phật nói cho người tại gia: khảo sát và tìm hiểu. NXB Hồng Đức
—o0o—

TRƯỜNG BỘ KINH

Trường Bộ Kinh có tổng cộng 34 bài kinh dài, trong đó có 14 bài kinh Đức Phật thuyết trực tiếp cho người tại gia, và 01 bài kinh thuyết gián tiếp cho người tại gia.

TRUNG BỘ KINH

Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh, trong đó có 47 bài kinh Đức Phật thuyết trực tiếp cho người tại gia, và 03 bài kinh nói gián tiếp cho người tại gia.

TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

Tương Ưng Bộ kinh có tổng cộng 2.904 bài kinh, trong đó có 121 bài kinh Đức Phật thuyết trực tiếp cho người tại gia, và 07 bài thuyết gián tiếp cho người tại gia.

TĂNG CHI BỘ KINH

Tăng Chi Bộ Kinh có tổng cộng 2.381 bài kinh, trong đó có 125 bài kinh Đức Phật thuyết trực tiếp cho người tại gia, và 36 bài kinh thuyết gián tiếp cho người tại gia.

TIỂU BỘ KINH

Trong Tiểu Bộ Kinh có 30 bài kinh Đức Phật thuyết trực tiếp cho người tại gia, và 06 bài thuyết gián tiếp cho người tại gia.

Add Comment