Primary Menu

16 Vị Đại Trưởng Lão Tam Tạng Phật giáo nguyên thủy của đất nước Myanmar

Danh hiệu “TAM TẠNG” là một danh vị vô cùng cao quí được trao tặng cho các vị tỳ khưu chuyên sâu về Pháp Học được tuyển chọn từ 500.000 chư đại đức tăng thành viên của giáo hội Tăng già trên khắp nước Miến.

Kỳ thi tuyển chọn các vị Tam Tạng có thể được coi là kỳ thi dài và khó nhất thế giới nhờ thể hiện khả năng ghi nhớ siêu việt và thông suốt toàn bộ 8026 trang kinh điển Tipitaka ghi lại những lời giáo huấn của Đức Phật (tương đương 2,4 triệu từ thuộc hệ ngôn ngữ Miến – Pali, khoảng 16.000 trang của các ngôn ngữ thuộc hệ Latin) & xuất sắc vượt qua phần thi viết của hơn 200 cuốn Kinh Pali, Athakatha, Tika (Tipitaka Canons) {*các bộ chú giải & phụ giải tương ứng}

“️Trên thế giới, chỉ có 2 quốc gia được coi là thành trì vững chắc của Phật giáo Nguyên thuỷ là Sri Lanka và Myanmar vẫn còn duy trì truyền thống tổ chức những kỳ thi quốc gia để vinh danh những bộ nhớ siêu việt về pháp học, trong đó Myanmar được đánh giá là nổi trội hơn cả. ”

“Từ năm 1949, chính quyền của Thủ tướng U Nu đã khởi động một chương trình nhằm tuyển chọn và tôn vinh những cá nhân kiệt xuất có thể thuộc lòng, thông suốt và tụng lại được toàn bộ nội dung của bộ Tipitaka kinh điển.

Trải qua 68 kỳ thi Tam Tạng (1949 – 2017), cho đến nay (2024), mới chỉ có vỏn vẹn 15 vị Tam Tạng chính thức được công nhận và trở thành “QUỐC BẢO” của đất nước Myanmar, được chính phủ cấp xe, cấp đất xây chùa, hưởng mọi đãi ngộ xứng đáng và được chu cấp suốt đời”。

1. Ngài Đại Trưởng Lão Đệ nhất Tam tạng Bhaddanta Vicittasārābhivaṃsa Visiṭṭhapiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 6, Phật lịch 2.497 (DL.1953) lúc Ngài 42 tuổi. Người dân thường gọi Ngài Sayadaw Mingun. (Ngài Tam Tạng Thứ 1) {Danh Hiệu 134}

2. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Neminda Visiṭṭhapiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 12, Phật lịch 2.503 (DL.1959) lúc Ngài 32 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 2) (Danh Hiệu 124)

3. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Kosalla Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 16, Phật lịch 2.507 (DL.1963) lúc Ngài 36 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 3) (Danh Hiệu 124)

4. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Sumaṅgālaṅkāra Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 26, (DL.1973) lúc Ngài 27 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 4)

5. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Sirindābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 37, (DL.1984) lúc Ngài 37 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 5)

6. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Vāyāmindābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 48, (DL.1995) lúc Ngài 39 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 6)

7. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 52, (DL.1999) lúc Ngài 34 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 7)

8. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Vaṃsapālālaṅkāra Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 52, (DL.1999) lúc Ngài 34 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 8)

9. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Gandhamālālaṅkāra Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 53 (DL.2000) lúc Ngài 33 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 9)

10. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Sundara Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 53 (DL.2000) lúc Ngài 45 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 10)

11. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Indapāla Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 53, (DL. 2000) lúc Ngài 40 tuổi. (Ngài Tam tạng Thứ 11)

12. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddhanta Abhijātābhivaṃsa Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 62, {2011} (Ngài Tam Tạng Thứ 12)

13. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddhanta Indācariya Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 63 {2012} (Ngài Tam Tạng Thứ 13)

14. Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddhanta Vīriyānanda Tipiṭakadhara đậu kỳ thi thứ 68 {2017} (Ngài Tam Tạng Thứ 14)

15. Đại Đức Kyaukpadaung, Ngài Tam Tạng Ashin Paññāvaṃsālaṅkārābhivaṃsa, đậu kỳ thi thứ 69 [2020] {Ngài Tam Tạng Thứ 15}

16. Đại Trưởng Lão Tam Tạng Tipitakadhara Tipitakakovida Paññāsirīlaṅkāra [2024] {Ngài Tam Tạng Thứ 16}

Add Comment