Primary Menu

[SN 55:47-48-49] Bài kinh Nandiyà, Bhaddiya, Mahànàma – Kinh Phật Pali cho người tại gia

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Tương Ưng Bộ Kinh | Saṃyutta Nikāya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiếng Việt
—o0o—

Tập V – Tương Ưng 55 – Phẩm Saranàni thứ ba
Bài kinh số 47 – VII. Nandiya (S.v,403)| Nandiya

1) Nhân duyên ở Kapilavatthu.

2) Thế Tôn nói với họ Thích Nandiya đang ngồi một bên: “Thành tựu bốn pháp này, này Nandiya, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu… giác ngộ. Thế nào là bốn?”.

3) … (thành tựu tịnh tín đối với Ba Ngôi Báu và các giới) …

[Dưới đây là đoạn số 3 bài kinh 42. II. Sung Mãn (2) (S.v,401)]
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật: “Ðây là bậc Ứng Cúng… Phật, Thế Tôn”. Ðây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp… đối với Tăng… thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính… đưa đến Thiền định. Ðây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc.

4) … (như đoạn số 4, kinh trước) …

[Dưới đây là đoạn số 4 bài kinh IV. Rất Giàu Hay Giàu (1) (S.v,402)]
Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn.

Tập V – Tương Ưng 55 – Phẩm Saranàni thứ ba
Bài kinh số 48 – VIII. Bhaddiya (S.v,403) | Bhaddiya

… (như kinh trước, chỉ khác, đây là họ Thích Bhaddiya ) …

Tập V – Tương Ưng 55 – Phẩm Saranàni thứ ba
Bài kinh số 49 – IX. Mahànàma (S.v,404) | Nandiya, Bhaddiya, Mahanama

… (như kinh trước, chỉ khác, đây là họ Thích Mahànàma ) …

—o0o—

Ấn bản điện tử được thực hiện bởi Đại đức Thích Giác Đồng, Tâm Kiến Tánh, Hứa Dân Cường.
Dò soát chính tả bởi Trương Đình Hiếu, Tâm Bửu

Add Comment