Primary Menu

[SN 42:4-5] Bài kinh Voi, Ngựa- Kinh Phật Pali cho người tại gia

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Tương Ưng Bộ Kinh | Saṃyutta Nikāya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch tiếng Việt
—o0o—

Tập IV – Tương Ưng 42
Bài kinh số 4 và số 5 – IV. Voi (S.iv,310), V. Ngựa (S.iv,310) | Hattharoha, Assaroha

IV. Voi (S.iv,310)

1) …

2-8) (Giống như bài kinh trước số 3, chỉ khác đấy là vị tượng sư hay người nài voi).

V. Ngựa (S.iv,310)

1-8) (Giống như bài kinh trước số 3, chỉ khác đấy là vị mã sư hay người huấn luyện ngựa).

—o0o—

Ấn bản điện tử được thực hiện bởi Đại đức Thích Giác Đồng, Tâm Kiến Tánh, Hứa Dân Cường.
Dò soát chính tả bởi Trương Đình Hiếu, Tâm Bửu

Add Comment