Primary Menu

Pháp âm đọc kinh điển Pali: 06 – Kinh điển cho người tu tại gia

CÁC KINH PHẬT NÓI CHO NGƯỜI TẠI GIA:
KHẢO CỨU VÀ TÌM HIỂU

Nguyên tác tiếng Anh: The Buddha’s teachings to Lay People
Chuyển ngữ tiếng Việt: Lê Kim Kha
NXB Hồng Đức
—o0o—

ĐỌC TRỌN BỘ NGHIÊN CỨU ĐÃ XUẤT BẢN

I. PHẦN NGHIÊN CỨU

II. CÁC BÀI KINH “NÓI CHO NGƯỜI TẠI GIA”

Danh sách tên các kinh điển dưới đây được lấy từ Bộ kinh Pali được dịch bởi Hòa thượng Thích Minh Châu, sau khi đối chiếu danh sách kinh điển trong tài liệu nghiên cứu.

2.1. Trường Bộ Kinh

Trường Bộ Kinh có tất cả 34 bài kinh,
trong đó có 14 bài kinh Phật nói trực tiếp cho người tại gia, 01 bài nói gián tiếp.
Dưới đây xin phép trình bày theo ký tự như sau: [Số thứ tự kinh điển trong bộ – Tên Pali] Tên tiếng Việt

 1. [02-Sàmanna-Phala Sutta] Kinh Sa Môn Quả
 2. [03-Ambattha Sutta] Kinh A Ma Trú
 3. [04-Sonadanda Sutta] Kinh Chủng Đức
 4. [05-Kutadanta Sutta] Kinh Cứu-la-đàn-đầu
 5. [06-Mahàli Sutta] Kinh Ma-Ha-Li
 6. [09-Potthapàda Sutta] Kinh Bố-sá-bà-lâu
 7. [10-Subha Sutta] Kinh Tu-ba
 8. [11-Kevaddha Sutta] Kinh Kiên cố
 9. [12-Lohicca Sutta] Kinh Lô-hi-gia
 10. [13-Tevijja Sutta] Kinh Tam minh
 11. [16-Mahà-parinibbàna Sutta] Kinh Ðại Bát-niết-bàn
 12. [23-Pàyàsi Sutta] Kinh Tệ-túc
 13. [27-Agganana Sutta] Kinh Khởi thế nhân bổn
 14. [28-Sampasàdaniya Sutta] Kinh Tự hoan hỷ
 15. [31-Singàlovàda Sutta] Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt

2.2. Trung Bộ Kinh

Trung Bộ Kinh có tất cả 152 bài kinh,
trong đó có 47 bài kinh Phật nói trực tiếp cho người tại gia, 03 bài nói gián tiếp.
Dưới đây xin phép trình bày theo ký tự như sau: [Số thứ tự kinh điển trong bộ – Tên Pali] Tên tiếng Việt

 1. [04-Bhayabherava Sutta] Kinh Sợ hãi và khiếp đảm
 2. [14-Cūḷadukkhakkhandha Sutta] Tiểu kinh Khổ uẩn
 3. [18-Madhupiṇḍika Sutta] Kinh Mật hoàn
 4. [27-Cūḷahatthipadopama Sutta] Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
 5. [30-Cūḷasāropama Sutta] Tiểu kinh Ví dụ lõi cây
 6. [35-Cūḷasaccaka Sutta] Tiểu kinh Saccaka
 7. [41-Sāleyyaka Sutta] Kinh Saleyyaka
 8. [42-Verañjaka Sutta] Kinh Veranjaka
 9. [44-Cūḷavedalla Sutta] Tiểu kinh Phương quảng
 10. [51-Kandaraka Sutta] Kinh Kandaraka
 11. [52-Aṭṭhakanāgara Sutta] Kinh Bát thành
 12. [53-Sekha Sutta] Kinh Hữu học
 13. [54-Potaliya Sutta] Kinh Potaliya
 14. [55-Jīvaka Sutta] Kinh Jivaka
 15. [56-Upāli Sutta] Kinh Ưu-ba-ly
 16. [58-Abhayarājakumāra Sutta] Kinh Vương tử Vô-úy
 17. [59-Bahuvedanīya Sutta] Kinh Nhiều cảm thọ
 18. [60-Apaṇṇaka Sutta] Kinh Không gì chuyển hướng
 19. [78-Samaṇamaṇḍikā Sutta] Kinh Samanamandika
 20. [81-Ghaṭīkāra Sutta] Kinh Ghatikara
 21. [82-Raṭṭhapāla Sutta] Kinh Ratthapala
 22. [84-Madhurā Sutta] Kinh Madhura
 23. [85-Bodhirājakumāra Sutta] Kinh Vương tử Bồ-đề
 24. [86-Angulimāla Sutta] Kinh Angulimala
 25. [87-Piyajātika Sutta] Kinh Ái sanh
 26. [88-Bāhitika Sutta] Kinh Bahitika
 27. [89-Dhammacetiya Sutta] Kinh Pháp trang nghiêm
 28. [90-Kaṇṇakatthala Sutta] Kinh Kannakatthala
 29. [91-Brahmāyu Sutta] Kinh Brahmayu
 30. [92-Sela Sutta] Kinh Sela
 31. [93-Assalāyana Sutta] Kinh Assalayana
 32. [94-Ghoṭamukha Sutta] Kinh Ghotamukha
 33. [95-Cankī Sutta] Kinh Canki
 34. [96-Esukārī Sutta] Kinh Esukari
 35. [97-Dhānañjāni Sutta] Kinh Dhananjani
 36. [98-Vāseṭṭha Sutta] Kinh Vasettha
 37. [99-Subha Sutta] Kinh Subha
 38. [100-Sangārava Sutta] Kinh Sangarava
 39. [105-Sunakkhatta Sutta] Kinh Thiện tinh
 40. [107-Gaṇakamoggallāna Sutta] Kinh Ganaka Moggalana
 41. [108-Gopakamoggallāna Sutta] Kinh Gopaka Moggalana
 42. [114-Sevitabbāsevitabba Sutta] Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
 43. [125-Dantabhūmi Sutta] Kinh Ðiều ngự địa
 44. [126-Bhūmija Sutta] Kinh Phù-di
 45. [127-Anuruddha Sutta] Kinh A-na-luật
 46. [135-Cūḷakammavibhanga Sutta] Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
 47. [142-Dakkhiṇāvibhanga Sutta] Kinh Phân biệt cúng dường
 48. [143-Anāthapiṇḍikovāda Sutta] Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
 49. [150-Nagaravindeyya Sutta] Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
 50. [152-Indriyabhāvanā Sutta] Kinh Căn tu tập

Add Comment