Primary Menu

Danh sách những bài kinh trong TRUNG BỘ KINH dành cho Phật tử tại gia

CÁC KINH PHẬT NÓI CHO NGƯỜI TẠI GIA:
KHẢO CỨU VÀ TÌM HIỂU

Nguyên tác tiếng Anh: The Buddha’s teachings to Lay People
Chuyển ngữ tiếng Việt: Lê Kim Kha
NXB Hồng Đức
—o0o—

Trung Bộ Kinh có tất cả 152 bài kinh, trong đó có 47 bài kinh Phật nói trực tiếp cho người tại gia, 03 bài nói gián tiếp.
Danh sách tên các bài kinh dưới đây được liệt kê theo bản dịch tiếng Việt của Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu.
Số hiệu bài kinh được đánh số theo Pāli Text Society (PTS). Ví dụ MN 86 có nghĩa là Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya), bài kinh số 86

Add Comment