Primary Menu

Pháp âm đọc kinh điển Pali: 04 – Tương Ưng Bộ Kinh

Tương Ưng Bộ Kinh là bộ kinh chính yếu thứ 3 trong tạng kinh Pali của Phật giáo truyền thống nguyên thủy.

TẬP I – THIÊN CÓ KỆ

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

Phẩm 01 – Phẩm Cây Lau

Phẩm 02 – Phẩm Vườn Hoa Hoan Hỷ

Phẩm 03 – Phẩm Kiếm

Phẩm 04 – Phẩm Quần Tiên

Phẩm 05 – Phẩm Thiêu Cháy

Phẩm 06 – Phẩm Già

Phẩm 07 – Phẩm Thắng

Phẩm 08 – Phẩm Đoạn

Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

Phẩm 01 – Kassapa Ca Diếp, Kassapa, Magha, Magadha, Damali, Kamada, Pancalacanda, Tayana, Candima, Suriya

Phẩm 02 – Cấp Cô Độc

Phẩm 03 – Phẩm Các Ngoại Đạo

Chương Ba: Tương Ưng Kosala

Phẩm 01 – Tuổi trẻ, Người, Vua, Thân Ái, Tự Bảo Hộ, Thiểu Số, Xử Kiện, Mạt Lỵ, Tế Đàn, Triền Phược

Phẩm 02 – Bện tóc, Năm Vua, Ðại Thực, Hai Lời Nói Về Chiến Tranh, Người Con Gái, Không Phóng Dật, Không Con

Phẩm 03 – Người, Tổ Mẫu, Thế Gian, Cung Thuật, Ví Dụ Hòn Núi

Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

Phẩm 01 – Khổ Hạnh Và Nghiệp, Con Voi, Tịnh, Bẫy Sập, Con Rắn, Thụy Miên, Hoan Hỷ, Tuổi Thọ

Phẩm 02 – Hòn Ðá, Con Sư Tử, Phiến Ðá, Tương Ưng Thích Nghi, Ý, Bình Bát, Xứ, Ðoàn Thực, Người Nông Phu, Thống Trị

Phẩm 03 – Ða Số, Samiddhi, Godhika, Bảy Năm, Những Người Con Gái

Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Alavikhà, Somà, Gotamì, Vijayà, Uppalavannà, Càlà, Upacàlà, Sisupacàlà, Selà, Vajirà

Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

Phẩm 01 – Thỉnh Cầu, Cung Kính, Phạm Thiên, Phạm Thiên Bak, Tà Kiến Khác, Phóng Dật, Kokàlika, Tissaka, Tudubrahmà, Kokàlika

Phẩm 02 – Sanamkumàra – Thường Ðồng tử, Devadatta, Andhakavinda, Arunavàti, Parinibhàna – Bát-Niết-Bàn

Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

Phẩm 01 – A La Hán

Phẩm 02 – Cư Sĩ

Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa

Xuất Ly, Bất lạc: Arati, Khinh Miệt Kẻ Ôn Hòa: Pessalà Atìmannanà, Ananda, Khéo Nói, Sàriputta (Xá-lợi-phất), Tự Tứ, Một Ngàn và Nhiều Hơn, Kondanna: Kiều-trần-như, Moggallàna: Mục-kiền-liên, Gaggarà, Vangìsa

Chương Chín: Tương Ưng Rừng

Viễn Ly, Săn Sóc – Hầu Hạ, Kassapagotta: Thợ Săn, Ða Số hay Du Hành, Ananda, Anuruddha, Nàgadatta, Gia Phụ hay Say Ðắm, Vajjiputta: Bạt-kỳ Tử hay Tỳ-xá-lỵ, Tụng Học Kinh Ðiển hay Pháp, Bất Chánh Tư Duy, Giữa Trưa hay Tiếng Ðộng, Không Chế Ngự Căn hay Nhiều Tỷ Kheo, Sen Hồng hay Sen Trắng

Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa

Indaka, Sakka, Suciloma, Manibhadda, Sanu, Piyankara, Punabbasu, Sudatta, Sukkà, Cirà hay Vira, Alava,

Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

Phẩm 01 – Suvìra, Susìma, Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ, Vepacitti hay Kham Nhẫn, Thắng Lợi Nhờ Thiện Ngữ, Tổ Chim, Không Gian Trá, Vua A-Tu-La Verocana hay Mục Ðích, Các Ẩn Sĩ Ở Rừng hay Hương, Ẩn Sĩ Ở Bờ Biển hay Sambara

Phẩm 02 – Chư Thiên Hay Cấm Giới, Chư Thiên, Người Nghèo, Khả Ái – Khả Lạc, Tổ Chức Lễ Tế Ðàn, Kính Lễ, Sakka Kính Lễ, Sakka Đảnh Lễ

Phẩm 03 – Sakka Năm Kinh

TẬP II – THIÊN NHÂN DUYÊN
Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên

Phẩm 01 – Phẩm Phật Đà

Phẩm 02 – Phẩm Đồ Ăn

Phẩm 03 – Phẩm Mười Lực

Phẩm 04 – Phẩm Kalara Vị Sát Đế Lỵ

Phẩm 05 – Phẩm Gia Chủ

Phẩm 06 – Phẩm Cây

Phẩm 07 – Phẩm Đại thứ bảy

Phẩm 08 – Phẩm Sa Môn Bà La Môn thứ tám

Phẩm 09 – Trung Lược Phẩm

Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

Đầu Ngón Tay, Hồ Sen, Nước Sông Hợp Dòng, Quả Đất, Biển, Ví Dụ Với Núi, Ví Dụ Núi,

Chương Ba: Tương Ưng Giới

Phẩm 01 – Phẩm Sai Biệt

Phẩm 02 – Phẩm thứ hai (Bảy Pháp, Có Nhân, Căn Nhà Bằng Gạch, Liệt Ý Chí, Nghiệp, Kinh với các bài kệ, Bất Tín, Năm Kinh Về Căn Bản Bất Tín, Bốn Kinh Về Căn Bản Không Biết Thẹn, Ba Kinh Về Căn Bản Không Biết Sợ, Hai Kinh Về Ít Nghe, Biếng Nhác

Phẩm 03 – Phẩm Nghiệp Đạo thứ ba

Phẩm 04 – Phẩm thứ tư (Bốn, Trước, Ta Đã Đi, Nếu Không Có Cái Này, Khổ, Hoan Hỷ, Sanh Khởi, Sa Môn, Bà La Môn

Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

Phẩm 01 – Phẩm thứ nhất (Cỏ và Củi, Quả Đất, Nước Mắt, Sữa, Núi, Hột Cải, Các Đệ Tử, Sông Hằng, Cây Gậy, Người)

Phẩm 02 – Phẩm thứ hai (Khốn Cùng, An Lạc, Khoảng Ba Mươi, Mẹ, Cha, Anh, Chị, Con Gái, Núi Vepulla)

Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

Tri Túc, Không Biết Sợ, Ví Dụ Với Trăng, Đi Đến Các Gia Đình, Trở Về Già, Giáo Giới, Thiền Và Thắng Trí, Trú Xứ, Y Áo, Sau Khi Chết, Tượng Pháp)

Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính

Phẩm 01 – Phẩm thứ nhất (Khổ Lụy, Lưỡi Câu, Con Rùa, Lông Dài, Trùng Phẩn, Sét Đánh, Trúng Độc, Con Giả Can, Cuồng Phong, Kinh với bài kệ)

Phẩm 02 – Phẩm thứ hai (Bình Bát, Từ Một Đồng Tiền Vàng Cho Đến Người Mỹ Nhân Địa Phương)

Phẩm 03 – Phẩm thứ ba (Phụ nữ, Mỹ Nhân, Con Trai, Con Gái Một, Sa Môn, Bà La Môn, Da, Dây, Tỷ Kheo)

Phẩm 04 – Phẩm thứ tư (Cắt, Gốc, Pháp, Trắng, Bỏ Đi, Xe, Mẹ, …. Vợ)

Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

Phẩm 01 – Phẩm thứ nhất (Mắt, Sắc, Thức, Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Ái, Giới, Uẩn)

Phẩm 02 – Phẩm thứ hai (Mắt, Sắc, ….Viễn Ly)

Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

Phẩm 01 – Phẩm thứ nhất (Đống Xương, Đồ Tể Giết Trâu Bò, Một Miếng Thịt và Kẻ Bắt Chim, Người Giết Dê Bị Lột Da, Người Giết Heo Với Đao Kiếm, Người Săn Thú Với Cây Lao, Người Tra Tấn Với Mũi Tên, Người Đánh Xe Với Các Cây Kim, Người Do Thám, Người Phán Quan Tham Nhũng Với Hòn Dái Lớn)

Phẩm 02 – Phẩm thứ hai (Kẻ Thông Dâm Bị Chìm Trong Hố, Tà Ác Là Bà La Môn Ăn Phân, Gian Phụ nữ Xấu Xí Bói Toán, Người Đàn Bà Khô Héo Rải Than Đỏ Trên Một Người Đàn Bà, Kẻ Trộm Cướp Đứt Đầu, Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni, Học Nữ, Sa Di, Sa Di Ni)

Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

Chóp Mái, Đầu Ngón Tay, Gia Đình, Cái Nồi, Cây Lao, Người Bắn Cung, Cái Chốt Trống, Cỏ Rơm, Voi, Con Mèo, Con Chó Rừng, Con Giả Can

Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Kolita, Upatissa, Cái Ghè, Tân Tỷ Kheo, Thiện Sanh, Bhaddi, Visakha, Nanda, Tissa, Tên Trưởng Lão, Kappina, Thân Hữu

TẬP III – THIÊN UẨN

Chương Một: Tương Ưng Uẩn

Phần I – 01. Phẩm Nakulapità

Phần I – 02. Phẩm Vô Thường

Phần I – 03. Phẩm Gánh Nặng

Phần I – 04. Phẩm Không Phải Của Các Ông

Phần I – 05. Phẩm Tự Mình Làm Hòn Đảo

Phần II – 01. Phẩm Tham Luyến

Phần II – 02. Phẩm A La Hán

Phần II – 03. Phẩm Những Gì Được Ăn

Phần II – 04. Phẩm Trưởng Lão

Phần II – 05. Phẩm Hoa

Phần III – 01. Phẩm Biên

Phần III – 02. Phẩm Thuyết Pháp

Phần III – 03. Phẩm Vô Minh

Phần III – 04. Phẩm Than Đỏ

Phần III – 05. Phẩm Kiến

Chương Hai: Tương Ưng Radha

Phẩm thứ nhất (Mara, Chúng Sinh, Sợi Dây Tái Sinh, Sở Biến Tri, Sa Môn, Bậc Dự Lưu, Bậc A La Hán, Dục Tham)

Phẩm thứ hai (Mara, Tánh Chất Của Mara, Vô Thường, Vô Thường Tánh, Khổ, …)

Phẩm Sơ Vấn thứ ba (Về Mara, Đoạn Diện Tánh)

Phẩm Thân Cận thứ tư (Mara, …, Đoạn Diệt Tánh)

Chương Ba: Tương Ưng Kiến

Phẩm Dự Lưu (Gió, Cái Này Là Của Tôi, Cái Này Là Tự Ngã, Có Thể Không Phải Của Tôi, Không Có, Đối Với Người Hành Động, Nhân, Đạt Tà Kiến, …., Như Lai Không Tồn Tại và Không Không Tồn Tại)
Phẩm Trùng Thuyết

Chương Bốn: Tương Ưng Nhập

Con Mắt, Sắc, …, Uẩn

Chương Năm: Tương Ưng Sanh

Mắt, Sắc, Thức, …, Uẩn

Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não

Con Mắt, …, Uẩn

Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta

Lý, Không Tầm, Hỷ, Xả, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Diệt Tận Định, Tịnh Diện,

Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng

Chủng Loại, Diệu Thắng, Bố tát, Uposatha, Nghe, Ủng Hộ Bố Thí

Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu

Chủng Loại, Mang Đi, Làm Hai Hạnh, Ủng Hộ Bố Thí

Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà

Chủng Loại, Thiện Hành, Kẻ Bố Thí, Ủng Hộ Bố Thí,

Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây

Chủng Loại, Thiện Hành, Ủng Hộ Bố Thí, Lạnh, Trời Nóng, …

Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota

Vô Tri, …, Không Hiện Kiến

Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Thiền Định Thiền Chứng, Chỉ Trú, Xuất Khởi, Thuần Thục, …, Chỉ Trú Trong Thiền Chứng, …

TẬP IV – THIÊN SÁU XỨ
35 Saḷāyatanasaṃyutta: Connected Discourses on the Six Sense Bases – Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ

36 Vedanāsaṃyutta: Connected Discourses on Feeling – Chương Hai: Tương Ưng Thọ

37 Mātugāmasaṃyutta Connected Discourses on Women – Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân

38 Jambukhādakasaṃyutta: Connected Discourses with Jambukhādaka – Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka

39 Sāmaṇ˜akasaṃyutta: Connected Discourses with Sāmaṇ˜aka – Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka

40 Moggallānasaṃyutta: Connected Discourses with Moggallāna – Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna

41 Cittasaṃyutta: Connected Discourses with Citta – Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm

42 Gāmaṇisaṃyutta: Connected Discourses with Headmen – Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng

43 Asaṅkhatasaṃyutta: Connected Discourses on the Unconditioned – Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi

44 Abyākatasaṃyutta: Connected Discourses on the Undeclared – Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

TẬP V – THIÊN ĐẠI PHẨM
45 Maggasaṃyutta: Connected Discourses on the Path – Chương Một: Tương Ưng Ðạo

46 Bojjhaṅgasaṃyutta: Connected Discourses on the Factors of Enlightenment – Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi

47 Satipaṭṭhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Establishments of Mindfulness – Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ

48 Indriyasaṃyutta: Connected Discourses on the Faculties – Chương Bốn: Tương Ưng Căn

49 Sammappadhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Right Strivings – Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần

50 Balasaṃyutta: Connected Discourses on the Powers – Chương Sáu: Tương Ưng Lực

51 Iddhipādasaṃyutta: Connected Discourses on the Bases for Spiritual Power – Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc

52 Anuruddhasaṃyutta: Connected Discourses with Anuruddha – Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha

53 Jhānasaṃyutta: Connected Discourses on the Jhānas – Chương Chín: Tương Ưng Thiền

54 Ānāpānasaṃyutta: Connected Discourses on Breathing – Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

55 Sotāpattisaṃyutta: Connected Discourses on Stream-Entry – Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu

56 Saccasaṃyutta: Connected Discourses on the Truths – Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật

Add Comment