Primary Menu

Pháp âm đọc kinh điển Pali: 02 – Trung Bộ Kinh

Bộ kinh với 152 bài kinh có độ dài trung bình.
Trung Bộ kinh là bộ kinh Phật mô tả xúc tích giáo lý một cách sâu sắc, toàn diện, được lồng ghép trong hoàn cảnh sống thực tế đa dạng và phong phú.  Giáo lý trong bộ kinh bao gồm ở nhiều cấp độ, từ những lý luận đạo đức cuộc sống thường ngày cho đến những chỉ dẫn về thiền định và sự giải thoát. Qua bộ kinh người đọc cũng có thể mường tượng một khung cảnh thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài sống với nhiều tầng lớp khác nhau: từ những người cao quý như vua và hoàng hậu tới những người dân thường giản dị, hay các vị giáo sỹ ngoại đạo, các tu sỹ tu khổ hạnh cho đến nhà triêt học gia giỏi. 

TẢI XUỐNG ĐỌC KINH TRUNG BỘ MP3
Phần 1 (1-50) – Phần 2 (51-100) – Phần 3 (101-152)

password giải nén: dieuphapam.net-namo84000.org

Part One: The Root Fifty Discourses (Mūlapaṇṇāsapāḷi)

1. The Division of the Discourse on the Root (Mūlapariyāyavagga)

1 Mūlapariyāya Sutta: The Root of All Things – Kinh Pháp môn căn bản

2 Sabbāsava Sutta: All the Taints – Kinh Tất cả lậu hoặc

3 Dhammadāyāda Sutta: Heirs in Dhamma – Kinh Thừa tự Pháp

4 Bhayabherava Sutta: Fear and Dread – Kinh Sợ hãi và khiếp đảm

5 Anangaṇa Sutta: Without Blemishes – Kinh Không uế nhiễm

6 Ākankheyya Sutta: If a Bhikkhu Should Wish – Kinh Ước nguyện

7 Vatthūpama Sutta: The Simile of the Cloth – Kinh Ví dụ tấm vải

8 Sallekha Sutta: Effacement – Kinh Ðoạn giảm

9 Sammādiṭṭhi Sutta: Right View – Kinh Chánh tri kiến

10 Satipaṭṭhāna Sutta: The Foundations of Mindfulness – Kinh Niệm xứ

2. The Division of the Lion’s Roar (Sīhanādavagga)

11 Cūḷasīhanāda Sutta: The Shorter Discourse on the Lion’s Roar – Tiểu kinh Sư tử hống

12 Mahāsīhanāda Sutta: The Greater Discourse on the Lion’s Roar – Ðại kinh Sư tử hống

13 Mahādukkhakkhandha Sutta: The Greater Discourse on the Mass of Suffering – Ðại kinh Khổ uẩn

14 Cūḷadukkhakkhandha Sutta: The Shorter Discourse on the Mass of Suffering – Tiểu kinh Khổ uẩn

15 Anumāna Sutta: Inference – Kinh Tư lượng

16 Cetokhila Sutta: The Wilderness in the Heart – Kinh Tâm hoang vu

17 Vanapattha Sutta: Jungle Thickets – Kinh Khu rừng

18 Madhupiṇḍika Sutta: The Honeyball – Kinh Mật hoàn

19 Dvedhāvitakka Sutta: Two Kinds of Thought – Kinh Song tầm

20 Vitakkasaṇṭhāna Sutta: The Removal of Distracting Thoughts – Kinh An trú tầm

3. The Third Division (Tatiyavagga)

21 Kakacūpama Sutta: The Simile of the Saw – Kinh Ví dụ cái cưa

22 Alagaddūpama Sutta: The Simile of the Snake – Kinh Ví dụ con rắn

23 Vammika Sutta: The Ant-hill – Kinh Gò mối

24 Rathavinīta Sutta: The Relay Chariots – Kinh Trạm xe

25 Nivāpa Sutta: The Bait – Kinh Bẫy mồi

26 Ariyapariyesanā Sutta: The Noble Search – Kinh Thánh cầu

27 Cūḷahatthipadopama Sutta: The Shorter Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint – Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi

28 Mahāhatthipadopama Sutta: The Greater Discourse on the Simile of the Elephant’s Footprint – Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi

29 Mahāsāropama Sutta: The Greater Discourse on the Simile of the Heartwood – Ðại kinh Ví dụ lõi cây

30 Cūḷasāropama Sutta: The Shorter Discourse on the Simile of the Heartwood – Tiểu kinh Ví dụ lõi cây

4. The Great Division of Pairs (Mahāyamakavagga)

31 Cūḷagosinga Sutta: The Shorter Discourse in Gosinga – Tiểu kinh Khu rừng sừng bò

32 Mahāgosinga Sutta: The Greater Discourse in Gosinga – Ðại kinh Khu rừng sừng bò

33 Mahāgopālaka Sutta: The Greater Discourse on the Cowherd – Ðại kinh Người chăn bò

34 Cūḷagopālaka Sutta: The Shorter Discourse on the Cowherd – Tiểu kinh Người chăn bò

35 Cūḷasaccaka Sutta: The Shorter Discourse to Saccaka – Tiểu kinh Saccaka

36 Mahāsaccaka Sutta: The Greater Discourse to Saccaka – Ðại kinh Saccaka

37 Cūḷataṇhāsankhaya Sutta: The Shorter Discourse on the Destruction of Craving – Tiểu kinh Ðoạn tận ái

38 Mahātaṇhāsankhaya Sutta: The Greater Discourse on the Destruction of Craving -Ðại kinh Ðoạn tận ái

39 Mahā-Assapura Sutta: The Greater Discourse at Assapura – Ðại kinh Xóm ngựa

40 Cūḷa-Assapura Sutta: The Shorter Discourse at Assapura – Tiểu kinh Xóm ngựa

5. The Shorter Division of Pairs (Cūḷayamakavagga)

41 Sāleyyaka Sutta: The Brahmins of Sālā – Kinh Saleyyaka

42 Verañjaka Sutta: The Brahmins of Verañja – Kinh Veranjaka

43 Mahāvedalla Sutta: The Greater Series of Questions and Answers – Ðại kinh Phương quảng

44 Cūḷavedalla Sutta: The Shorter Series of Questions and Answers – Tiểu kinh Phương quảng

45 Cūḷadhammasamādāna Sutta: The Shorter Discourse on Ways of Undertaking Things – Tiểu kinh Pháp hành

46 Mahādhammasamādāna Sutta: The Greater Discourse on Ways of Undertaking Things – Ðại kinh Pháp hành

47 Vīmaṁsaka Sutta: The Inquirer – Kinh Tư sát

48 Kosambiya Sutta: The Kosambians – Kinh Kosampiya

49 Brahmanimantanika Sutta: The Invitation of a Brahmā – Kinh Phạm thiên cầu thỉnh

50 Māratajjanīya Sutta: The Rebuke to Māra – Kinh Hàng ma

Part Two: The Middle Fifty Discourses (Majjhimapaṇṇāsapāḷi)

1. The Division on Householders (Gahapativagga)

51 Kandaraka Sutta: To Kandaraka – Kinh Kandaraka

52 Aṭṭhakanāgara Sutta: The Man from Aṭṭhakanāgara – Kinh Bát thành

53 Sekha Sutta: The Disciple in Higher Training – Kinh Hữu học

54 Potaliya Sutta: To Potaliya – Kinh Potaliya

55 Jīvaka Sutta: To Jīvaka – Kinh Jivaka

56 Upāli Sutta: To Upāli – Kinh Ưu-ba-ly

57 Kukkuravatika Sutta: The Dog-Duty Ascetic – Kinh Hạnh con chó

58 Abhayarājakumāra Sutta: To Prince Abhaya – Kinh Vương tử Vô-úy

59 Bahuvedanīya Sutta: The Many Kinds of Feeling – Kinh Nhiều cảm thọ

60 Apaṇṇaka Sutta: The Incontrovertible Teaching – Kinh Không gì chuyển hướng

2. The Division on Bhikkhus (Bhikkhuvagga)

61 Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta: Advice to Rāhula at Ambalaṭṭhikā – Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la

62 Mahārāhulovāda Sutta: The Greater Discourse of Advice to Rāhula – Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la

63 Cūḷamālunkya Sutta: The Shorter Discourse to Mālunkyāputta – Tiểu kinh Malunkyaputta

64 Mahāmālunkya Sutta: The Greater Discourse to Mālunkyāputta – Ðại kinh Malunkyaputta

65 Bhaddāli Sutta: To Bhaddāli – Kinh Bhaddali

66 Laṭukikopama Sutta: The Simile of the Quail – Kinh Ví dụ con chim cáy

67 Cātumā Sutta: At Cātumā – Kinh Catuma

68 Naḷakapāna Sutta: At Naḷakapāna – Kinh Nalakapana

69 Gulissāni Sutta: Gulissāni – Kinh Gulissani

70 Kīṭāgiri Sutta: At Kīṭāgiri – Kinh Kitagiri

3. The Division on Wanderers (Paribbājakavagga)

71 Tevijjavacchagotta Sutta: To Vacchagotta on the Threefold True Knowledge – Kinh Vacchagotta về tam minh

72 Aggivacchagotta Sutta: To Vacchagotta on Fire – Kinh Vacchagotta về lửa

73 Mahāvacchagotta Sutta: The Greater Discourse to Vacchagotta – Ðại kinh Vacchagotta

74 Dīghanakha Sutta: To Dīghanakha – Kinh Trường Trảo

75 Māgandiya Sutta: To Māgandiya – Kinh Magandiya

76 Sandaka Sutta: To Sandaka- Kinh Sandaka

77 Mahāsakuludāyi Sutta: The Greater Discourse to Sakuludāyin – Ðại kinh Sakuludayi

78 Samaṇamaṇḍikā Sutta: Samaṇamaṇḍikāputta – Kinh Samanamandika

79 Cūḷasakuludāyi Sutta: The Shorter Discourse to Sakuludāyin – Tiểu kinh Sakuludayi

80 Vekhanassa Sutta: To Vekhanassa – Kinh Vekhanassa

4. The Division on Kings (Rājavagga)

81 Ghaṭīkāra Sutta: Ghaṭīkāra the Potter – Kinh Ghatikara

82 Raṭṭhapāla Sutta: On Raṭṭhapāla – Kinh Ratthapala

83 Makhādeva Sutta: King Makhādeva – Kinh Makhadeva

84 Madhurā Sutta: At Madhurā – Kinh Madhura

85 Bodhirājakumāra Sutta: To Prince Bodhi – Kinh Vương tử Bồ-đề

86 Angulimāla Sutta: On Angulimāla – Kinh Angulimala

87 Piyajātika Sutta: Born from Those Who Are Dear – Kinh Ái sanh

88 Bāhitika Sutta: The Cloak – Kinh Bahitika

89 Dhammacetiya Sutta: Monuments to the Dhamma – Kinh Pháp trang nghiêm

90 Kaṇṇakatthala Sutta: At Kaṇṇakatthala – Kinh Kannakatthala

5. The Division on Brahmins (Brāhmaṇavagga)

91 Brahmāyu Sutta: Brahmāyu – Kinh Brahmayu

92 Sela Sutta: To Sela – Kinh Sela

93 Assalāyana Sutta: To Assalāyana – Kinh Assalayana

94 Ghoṭamukha Sutta: To Ghoṭamukha – Kinh Ghotamukha

95 Cankī Sutta: With Cankī – Kinh Canki

96 Esukārī Sutta: To Esukārī – Kinh Esukari

97 Dhānañjāni Sutta: To Dhānañjāni – Kinh Dhananjani

98 Vāseṭṭha Sutta: To Vāseṭṭha – Kinh Vasettha

99 Subha Sutta: To Subha – Kinh Subha

100 Sangārava Sutta: To Sangārava – Kinh Sangarava

Part Three: The Final Fifty Discourses (Uparipaṇṇāsapāḷi)

1. The Division at Devadaha (Devadahavagga)

101 Devadaha Sutta: At Devadaha – Kinh Devadaha

102 Pañcattaya Sutta: The Five and Three – Kinh Năm và Ba

103 Kinti Sutta: What Do You Think About Me? – Kinh Nghĩ như thế nào

104 Sāmagāma Sutta: At Sāmagāma – Kinh Làng Sama

105 Sunakkhatta Sutta: To Sunakkhatta – Kinh Thiện tinh

106 Āneñjasappāya Sutta: The Way to the Imperturbable – Kinh Bất động lợi ích

107 Gaṇakamoggallāna Sutta: To Gaṇaka Moggallāna – Kinh Ganaka Moggalana

108 Gopakamoggallāna Sutta: With Gopaka Moggallāna – Kinh Gopaka Moggalana

109 Mahāpuṇṇama Sutta: The Greater Discourse on the Full-moon Night – Ðại kinh Mãn nguyệt

110 Cūḷapuṇṇama Sutta: The Shorter Discourse on the Full-Moon Night – Tiểu kinh Mãn nguyệt

2. The Division of One by One (Anupadavagga)

111 Anupada Sutta: One by One As They Occurred – Kinh Bất đoạn

112 Chabbisodhana Sutta: The Sixfold Purity – Kinh Sáu thanh tịnh

113 Sappurisa Sutta: The True Man – Kinh Chân nhân

114 Sevitabbāsevitabba Sutta: To Be Cultivated and Not to Be Cultivated – Kinh Nên hành trì, không nên hành trì

115 Bahudhātuka Sutta: The Many Kinds of Elements – Kinh Ða giới

116 Isigili Sutta: Isigili: The Gullet of the Seers – Kinh Thôn tiên

117 Mahācattārīsaka Sutta: The Great Forty – Ðại kinh Bốn mươi

118 Ānāpānasati Sutta: Mindfulness of Breathing – Kinh Nhập tức Xuất tức niệm

119 Kāyagatāsati Sutta: Mindfulness of the Body – Kinh Thân hành niệm

120 Sankhārupapatti Sutta: Reappearance by Aspiration – Kinh Hành sanh

3. The Division on Voidness (Suññatavagga)

121 Cūḷasuññata Sutta: The Shorter Discourse on Voidness – Kinh Tiểu không

122 Mahāsuññata Sutta: The Greater Discourse on Voidness – Kinh Ðại không

123 Acchariya-abbhūta Sutta: Wonderful and Marvellous – Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp

124 Bakkula Sutta: Bakkula – Kinh Bạc-câu-la

125 Dantabhūmi Sutta: The Grade of the Tamed – Kinh Ðiều ngự địa

126 Bhūmija Sutta: Bhūmija – Kinh Phù-di

127 Anuruddha Sutta: Anuruddha – Kinh A-na-luật

128 Upakkilesa Sutta: Imperfections – Kinh Tùy phiền não

129 Bālapaṇḍita Sutta: Fools and Wise Men – Kinh Hiền ngu

130 Devadūta Sutta: The Divine Messengers – Kinh Thiên sứ

4. The Division of Expositions (Vibhangavagga)

131 Bhaddekaratta Sutta: A Single Excellent Night – Kinh Nhất dạ hiền giả

132 Ānandabhaddekaratta Sutta: Ānanda and A Single Excellent Night – Kinh A-nan nhất dạ hiền giả

133 Mahākaccānabhaddekaratta Sutta: Mahā Kaccāna and A Single Excellent Night – Kinh Ðại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả

134 Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta: Lomasakangiya and A Single Excellent Night – Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả

135 Cūḷakammavibhanga Sutta: The Shorter Exposition of Action – Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

136 Mahākammavibhanga Sutta: The Greater Exposition of Action – Ðại kinh Nghiệp phân biệt

137 Saḷāyatanavibhanga Sutta: The Exposition of the Sixfold Base – Kinh Phân biệt sáu xứ

138 Uddesavibhanga Sutta: The Exposition of a Summary – Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết

139 Araṇavibhanga Sutta: The Exposition of Non-conflict – Kinh Vô tránh phân biệt

140 Dhātuvibhanga Sutta: The Exposition of the Elements – Kinh Giới phân biệt

141 Saccavibhanga Sutta: The Exposition of the Truths – Kinh Phân biệt về sự thật

142 Dakkhiṇāvibhanga Sutta: The Exposition of Offerings – Kinh Phân biệt cúng dường

5. The Division of the Sixfold Base (Saḷāyatanavagga)

143 Anāthapiṇḍikovāda Sutta: Advice to Anāthapiṇḍika – Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc

144 Channovāda Sutta: Advice to Channa – Kinh Giáo giới Channa

145 Puṇṇovāda Sutta: Advice to Puṇṇa – Kinh Giáo giới Phú-lâu-na

146 Nandakovāda Sutta: Advice from Nandaka – Kinh Giáo giới Nandaka

147 Cūḷarāhulovāda Sutta: The Shorter Discourse of Advice to Rāhula – Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la

148 Chachakka Sutta: The Six Sets of Six – Kinh Sáu sáu

149 Mahāsaḷāyatanika Sutta: The Great Sixfold Base – Ðại kinh Sáu xứ

150 Nagaravindeyya Sutta: To the Nagaravindans – Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda

151 Piṇḍapātapārisuddhi Sutta: The Purification of Almsfood – Kinh Khất thực thanh tịnh

152 Indriyabhāvanā Sutta: The Development of the Faculties – Kinh Căn tu tập

Pháp âm kinh đọc mp3 được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm

Add Comment