Primary Menu

Pháp âm đọc kinh điển Pali: 01 – Trường Bộ Kinh

Trường bộ kinh là một trong số kinh điển chính yếu của tạng kinh Pali, được lưu truyền trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Bộ kinh này là một trong số những tài liệu mà đã ghi lại những lời Đức Phật dạy nguyên thủy cách đây 2000 năm. Bộ kinh gồm 34 kinh dài hoặc trung bình nên được gọi là Trường Bộ.

TẢI XUỐNG TRỌN BỘ MP3 KINH ĐỌC TRƯỜNG BỘ KINH

password giải nén: dieuphapam.net-namo84000.org

Tập I (Kinh số 1-16)

(01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta) – The Supreme Net What the Teaching Is Not

(02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) – The Fruits of the Homeless Life

(03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta) – About Ambaṭṭha Pride Humbled

(04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) – About The Qualities of a True Brahmin

(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta) – About Kūṭadanta A Bloodless Sacrifice

(06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta) – About Mahali Heavenly Sights, Soul and Body

(07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta) – About Jāliya

(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) – Kinh Ðại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta) – The Great Lion’s Roar

(09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta) – About Poṭṭapāda States of Consciousness

(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta) – About Subha Morality, Concentration, Wisdom

(11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) – About Kevaddha What Brahma Didn’t Know

(12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) – About Lohicca Good and Bad Teachers

(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta) – The Threefold Knowledge The Way to Brahmā

(14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta) – The Great Discourse on the Lineage

(15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta) – The Great Discourse on Origination

(16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) – The Great Passing The Buddha’s Last Days

Tập II (Kinh số 17-34)

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta) – The Great Splendour A King’s Renunciation

(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta) – About Janavasabha Brahmā Addresses the Gods

(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta) – The Great Steward A Past Life of Gotama

(20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta) – The Mighty Gathering Devas Come to See the Buddha

(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) – Sakka’s Questions A God Consults the Buddha

(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) – The Greater Discourse on the Foundations of Mindfulness

(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) – About Pāyāsi Debate With a Sceptic Division Three: The Pāṭika Division

(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) – About Pāṭikaputta The Charlatan

(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) – The Great Lion’s Roar to the Udumbarikans

(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) – The Lion’s Roar on the Turning of the Wheel

(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta) – On Knowledge of Beginnings

(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta) – Serene Faith

(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) – The Delightful Discourse

(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) – The Marks of a Great Man

(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) – To Sigālaka Advice to Lay People

(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta) – The Āṭānāṭā Protective Verses

(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) – The Chanting Together

(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) – Expanding Decades

Pháp âm kinh đọc mp3 được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm

Add Comment