Primary Menu

Pháp âm đọc kinh điển Pali: 03 – Tăng Chi Bộ Kinh

Tăng Chi Bộ Kinh là bộ kinh thứ 4 trong Tam Tạng Kinh Điển của truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Bộ kinh chứ hàng ngàn bài giảng được Đức Phật thuyết giảng hoặc các đệ tử của Đức Phật ghi lại.

Chương Một Pháp – The Book of the Ones
01. Phẩm Sắc – Obsession of the Mind

02. Phẩm Ðoạn Triền Cái – Abandoning the Hindrances

03. Phẩm Khó Sử Dụng – Unwieldy

04. Phẩm Không Ðiều Phục – Untamed

05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng – A Spike

06. Phẩm Búng Ngón Tay – Luminous

07. Phẩm Tinh Tấn – Arousal of Energy

08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện – Good friendship

09. Phẩm Phóng Dật – Heedlessness

10. Phẩm Phi Pháp – Internal

11. Phẩm Thứ Mười Một – Non Dhamma

12. Phẩm Vô Phạm – Not an Offense

13. Phẩm Một Người – One Person

14. Phẩm Người Tối Thắng – Foremost

15. Phẩm Không Thể Có Ðược – Impossible

16. Phẩm Một Pháp – One Thing

17. Phẩm Chủng Tử – Qualities Engendering Confidence

18. Phẩm Makkhali – Finger Snap

19. Phẩm Không Phóng Dật – Mindfulness Directed to the Body

20,21. Phẩm Thiền Ðịnh (1+2) – The Deathless (1+2)

Chương Hai Pháp – The Book of the Twos
01. Phẩm Hình Phạt – Entering upon the Rains

02. Phẩm Tranh Luận – Disciplinary Issues

03. Phẩm Người Ngu – Fools

04. Phẩm Tâm Thăng Bằng – Same Minded

05. Phẩm Hội Chúng – Assemblies

06. Phẩm Người – People

07. Phẩm Lạc – Happliness

08. Phẩm Tướng – With a Basis

09. Phẩm Các Pháp – Dhamma

10. Phẩm Kẻ Ngu – Folls

11. Phẩm Các Hy Vọng – Desires

12. Phẩm Hy Cầu – Aspiring

13. Phẩm Bố Thí – Gifts

14. Phẩm Đón Chào – Munificence

15. Phẩm Nhập Định – Meditative Attainment

16. Phẩm Phẫn Nộ – Anger

17. Phẩm Thứ Mười Bảy – Seventeenth Chapter

Chương Ba Pháp – The Book of The Threes
01. Phẩm Người Ngu – The Fool

02. Phẩm Người Đóng Xe – The Cart Maker

03. Phẩm Người – Persons

04. Phẩm Sứ Giả Của Trời – Divine Messengers

05. Phẩm Nhỏ – The Minor Chapter

06. Phẩm Các Bà-la-môn – Brahmins

07. Phẩm Lớn – The Great Chapter

08. Phẩm Ananda – Ananda

09. Phẩm Sa-môn – Ascetics

10. Phẩm Hạt Muối – A Lump of Salt

11. Phẩm Chánh Giác – Englightenment

12. Phẩm Đọa Xứ – Bound for the Plane of Misery

13. Phẩm Kusinàra – Bharandu

14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ – A Warrior

15. Phẩm Cát Tường – Auspicious

16. Phẩm Lõa Thể – Naked ascetics

Chương Bốn Pháp – The Book of The Fours
01. Phẩm Bhandagàma – Bhandagama

02. Phẩm Hành – Walking

03. Phẩm Uruvelà – Uruvela

04. Phẩm Bánh Xe – The Wheel

05. Phẩm Rohitassa – Rohitassa

06. Phẩm Nguồn Sanh Phước – Streams of Merit

07. Phẩm Nghiệp Công Đức – Worthy Deeds

08. Phẩm Không Hý Luận – Unmistakable

09. Phẩm Không Có Rung Động – Unshakable

10. Phẩm Asura – Asuras

11. Phẩm Mây Mưa – Clouds

12. Phẩm Kesi – Kesi

13. Phẩm Sợ Hãi – Perils

14. Phẩm Loài Người – Persons

15. Phẩm Ánh Sáng – Splendors

16. Phẩm Các Căn – Faculties

17. Phẩm Đạo Hành – Modes of Practice

18. Phẩm Tư Tâm Sở – Volitional

19. Phẩm Chiến Sĩ – Warrior

20. Đại Phẩm – The Great Chapter

21. Phẩm Bậc Chân Nhân – The Good Person

22. Phẩm Ô Uế – Adornments of the Assembly

23. Phẩm Diệu Hạnh – Good Conduct

24. Phẩm Nghiệp – Kamma

25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội – Perils of Offenses

26. Phẩm Thắng Trí – Direct Knowledge

27. Phẩm Nghiệp Đạo – Courses of Kamma

28. Phẩm Tham – Lust and So forth repetition series

Chương Năm Pháp – The Book of The Fives
01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học – The Trainee’s Powers

02. Phẩm Sức Mạnh – Powers

03. Phẩm Năm Phần – Five Factored

04. Phẩm Sumana – Sumana

05. Phẩm Vua Munda – Munda the King

06. Phẩm Triền Cái – Hindrances

07. Phẩm Tưởng – Perceptions

08. Phẩm Chiến Sĩ – Future Perils

09. Phẩm Trưởng Lão – Elders

10. Phẩm Kakudha – Kakudha

11. Phẩm An Ổn Trú – Dwelling at Ease

12. Phẩm Andhakavinda – Andhakavinda

13. Phẩm Bệnh – Sick

14. Phẩm Vua – Kings

15. Phẩm Tikandaki – Tikandaki

16. Phẩm Diệu Pháp – The Good Dhamma

17. Phẩm Hiềm Hận – Resentment

18. Phẩm Nam Cư Sĩ – The Lay Follower

19. Phẩm Rừng – Forest Dwellers

20. Phẩm Bà-la-môn – Brahmanism

21. Phẩm Kimbila – Kiimbita

22. Phẩm Mắng Nhiếc – One Who insults

23. Phẩm Du Hành Dài – Lengthy Wandering

24. Phẩm Trú Tại Chỗ – Resident

25. Phẩm Ác Hành – Misconduct

26. Phẩm Cụ Túc Giới – Full Ordination

Chương Sáu Pháp – The Book of The Sixes
01. Phẩm Đáng Được Cung Kính – Worthy of Gifts

02. Phẩm Cần Phải Nhớ – Cordiality

03. Phẩm Trên Tất Cả – The Unsurpassed Things

04. Phẩm Chư Thiên – Deities

05. Phẩm Dhammika – Dhammika

06. Đại Phẩm – The Great Chapter

07. Phẩm Chư Thiên – Non-Returner

08. Phẩm A-la-hán – Arahantship

09. Phẩm Mát Lạnh – Coolness

10. Phẩm Lợi Ích – Benefit

11. Phẩm Ba Pháp – Triads

12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm – Asceticism

Chương Bẩy Pháp – The Book of The Sevens
01. Phẩm Tài Sản – Wealth

02. Phẩm Tùy Miên – Underlying Tendencies

03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ) – The Vajji Seven

04. Phẩm Chư Thiên – Deities

05. Phẩm Đại Tế Đàn – The Great Sacrifice

06. Phẩm Không Tuyên Bố – Undeclared

07. Đại Phẩm – The Great Chapter

08. Phẩm Về Luật – The Discipline

09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp – An Ascetic

Chương Tám Pháp – The Book of the Eights
01. Phẩm Từ – Loving Kindness

02. Phẩm Lớn – The Great Chapter

03. Phẩm Gia Chủ – Householders

04. Phẩm Bố Thí – Giving

05. Phẩm Ngày Trai Giới – Uposatha

06. Phẩm Gotamì – Gotami

07. Phẩm Đất Rung Động – Capala

08. Phẩm Song Đôi – Pairs

09. Phẩm Niệm – Mindfulness

10. Tham Ái – Similarity

Chương Chín Pháp – The Book of the Nines
01. Phẩm Chánh Giác – Englightenment

02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử – The Lion’s Roar

03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình – Abodes of Being

04. Đại Phẩm – The Great Chapter

05. Phẩm Pancala – Pancala

06. Phẩm An Ổn – Security

07. Phẩm Niệm Xứ – Establishments of Mindefulness

08. Phẩm Chánh Cần – Right Strivings

09. Phẩm Bốn Như Ý Túc – Bases for Psychic Potency

10. Phẩm Tham – Lust and so Forth Repetition series

Chương Mười Pháp – The Book of The Tens
01. Phẩm Lợi Ích – Benefits

02. Phẩm Hộ Trì – Protector

03. Phẩm Lớn – The Great Chapter

04. Phẩm Upàli và Ananda – Upali and Ananda

05. Phẩm Mắng Nhiếc – Insults

06. Phẩm Tâm Của Mình – One’s Own Mind

07. Phẩm Song Đôi – Pairs

08. Phẩm Ước Nguyện – Wish

09. Phẩm Trưởng Lão – The Elders

10. Phẩm Nam Cư Sĩ – Upali

11. Phẩm Sa-môn Tưởng – An Ascetic’s Perceptions

12. Phẩm Đi Xuống – Paccorohani

13. Phẩm Thanh Tịnh – Purified

14. Phẩm Thiên Lương – Good

15. Phẩm Thánh Đạo – Noble

16. Phẩm Người – Persons

17. Phẩm Janussoni – Janussoni

18. Phẩm Thiện Lương – Good

19. Phẩm Thánh Đạo – Noble Path

20. Phẩm Các Hạng Người – Another Chapter on Persons

21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh – The Deed-Born Body

22. Phẩm Không Có Đầu Đề – Similarity

Chương Mười Một Pháp – The Book of The Elevens
01. Phẩm Y Chỉ – Dependence

02. Phẩm Tùy Niệm – Recollection

03. Phẩm Tổng Kết – Similarity

Add Comment