Primary Menu

Giới Tỳ Kheo, Mahāvibhaṅga

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO

Chương Verañja (Verañjakaṇḍaṃ)

Tụng phẩm Verañja

[1] Đức Thế Tôn ngự tại Verañjā
[2] Phần nói về sự bình phẩm đức Thế Tôn
[3] Ví dụ về con gà con. Giảng về ba Minh.
[4] Bà-la-môn Verañja quy y Tam Bảo
[5] Phần nói về sự thiếu hụt vật thực ở Verañjā
[7] Giảng về sự tồn tại lâu dài của Phạm hạnh
[8] Giảng về nguyên nhân của việc quy định điều học
[9] Đức Thế Tôn từ giã Bà-la-môn Verañja

I. Chương Pārājika thứ nhất (Paṭhamapārājikakaṇḍaṃ): Tội thực hiện việc đôi lứa

1. Tụng phẩm Sudinna:

[10] Câu chuyện về tỳ-khưu Sudinna
[17] tỳ-khưu Sudinna thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ
[20] Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất

2. Tụng phẩm “Được che đậy”:

[21] Câu chuyện về con khỉ cái.
[22] Sự quy định thêm (anupaññatti) lần thứ nhất
[23] Câu chuyện về các vị tỳ-khưu nhóm Vajjiputtaka.
[24] Sự quy định thêm lần thứ hai
[25] Giải nghĩa từ ngữ của điều học pārājika thứ nhất
[30] Sự lìa bỏ việc học tập
[33] Giải nghĩa từ ngữ của điều học pārājika thứ nhất (tiếp theo)
[38] Nói về ba mươi khiếu (magga). Các trường hợp phạm tội
[47] Các trường hợp không phạm tội

3. Tụng phẩm thứ ba:

[48] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải (Vinītavatthugāthā)
[49] Các câu chuyện dẫn giải

II. Chương Pārājika thứ nhì (Dutiyapārājikakaṇḍaṃ): Tội trộm cắp

1. Tụng phẩm thứ nhất:

[79] Câu chuyện về tỳ-khưu Dhaniya con trai người thợ gốm
[83] Sự quy định lần thứ nhất
[84] Sự quy định thêm
[85] Giải nghĩa từ ngữ của điều học pārājika thứ nhì
[90] Các tiêu đề của sự phân tích
[91] Các trường hợp phạm tội
[122] Các yếu tố phạm tội
[125] Các trường hợp không phạm tội

2. Tụng phẩm thứ nhì:

[126] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[127] Các câu chuyện dẫn giải

III. Chương Pārājika thứ ba (Tatiyapārājikakaṇḍaṃ): Tội giết người

1. Tụng phẩm thứ nhất:

[176] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu
[178] Định hơi thở ra hơi thở vào
[179] Sự quy định lần thứ nhất
[180] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định thêm
[181] Giải nghĩa từ ngữ của điều học pārājika thứ ba
[187] Các tiêu đề của sự phân tích
[189] Các trường hợp phạm tội
[203] Các trường hợp không phạm tội

2. Tụng phẩm thứ nhì:

[204] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[205] Các câu chuyện dẫn giải

IV. Chương Pārājika thứ tư (Catutthapārājikakaṇḍaṃ): Tội khoe pháp thượng nhân không thực chứng

[227] Câu chuyện về các vị tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudā
[230] Năm kẻ cướp lớn
[231] Sự quy định lần thứ nhất
[232] Sự quy định thêm
[233] Giải nghĩa từ ngữ của điều học pārājika thứ tư.
[236] Giải nghĩa về pháp thượng nhân
[237] Các trường hợp phạm tội
[281] Các trường hợp không phạm tội
[282] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[283] Các câu chuyện dẫn giải
[300] Tổng kết phần pārājika. Bài kệ tóm lược

V. Chương Mười ba pháp (Terasakaṇḍaṃ):

1. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ nhất: Cố ý làm xuất tinh

[301] Câu chuyện về tỳ-khưu Seyyasaka. Sự quy định lần thứ nhất
[302] Sự quy định thêm
[303] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[304] Các tiêu đề của sự phân tích
[306] Các trường hợp phạm tội
[343] Các yếu tố xác định tội
[344] Các trường hợp không phạm tội
[345] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[346] Các câu chuyện dẫn giải

2. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ nhì: Xúc chạm cơ thể với người nữ

[377] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định điều học
[378] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[379] Các tiêu đề của sự phân tích
[382] Các trường hợp phạm tội
[387] Các yếu tố xác định tội
[388] Các trường hợp không phạm tội
[389] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[390] Các câu chuyện dẫn giải

3. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ ba: Nói lời dâm dục với người nữ

[399] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định điều học
[400] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[401] Các tiêu đề của sự phân tích
[403] Các trường hợp phạm tội
[408] Các trường hợp không phạm tội
[409] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[410] Các câu chuyện dẫn giải

4. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ tư: Ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân với người nữ

[416] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định điều học
[417] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[418] Các trường hợp phạm tội
[420] Các trường hợp không phạm tội
[421] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[422] Các câu chuyện dẫn giải

5. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ năm: Tiến hành việc mai mối

[423] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi.
[437] Sự quy định điều học
[438] Sự quy định thêm
[429] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[430] Mười hạng người nữ. Mười hạng vợ.
[434] Các trường hợp phạm tội
[488] Các yếu tố xác định tội
[491] Các trường hợp không phạm tội
[492] Bài kệ về các câu chuyện dẫn giải
[493] Các câu chuyện dẫn giải

6. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ sáu: Làm cốc liêu

[496] Câu chuyện về các tỳ-khưu ở thành Āḷavī.
[499] Câu chuyện về hai anh em ẩn sĩ và rồng chúa Maṇikaṇṭha
[500] Câu chuyện về vị tỳ-khưu và bầy chim
[502] Sự quy định điều học
[503] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[504] Cách thức xem xét và xác định khu đất làm cốc liêu
[511] Các trường hợp phạm tội
[521] Các yếu tố xác định tội
[522] Các trường hợp không phạm tội

7. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ bảy: Làm trú xá lớn

[523] Câu chuyện về tỳ-khưu Channa. Sự quy định điều học
[524] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[525] Cách thức xem xét và xác định khu đất làm trú xá lớn
[532] Các trường hợp phạm tội
[538] Các yếu tố xác định tội
[539] Các trường hợp không phạm tội

8. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ tám: Cáo tội pārājika không có nguyên cớ

[540] Câu chuyện về tỳ-khưu Dabba Mallaputta.
[544] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka
[546] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Mettiyā
[547] Sự quy định điều học
[548] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[552] Các trường hợp phạm tội
[565] Các trường hợp không phạm tội

9. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ chín: Cáo tội pārājika từ nguyên nhân nhỏ nhặt

[566] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. Sự quy định điều học
[567] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[572] Các trường hợp phạm tội
[591] Các trường hợp không phạm tội

10. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười: Chia rẽ hội chúng

[592] Câu chuyện về tỳ-khưu Devadatta yêu cầu năm sự việc
[595] Sự quy định điều học
[596] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[598] Tuyên ngôn nhắc nhở
[600] Các yếu tố xác định tội
[601] Các trường hợp không phạm tội

11. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười một: Ủng hộ kẻ chia rẽ hội chúng

[602] Câu chuyện về các tỳ-khưu ủng hộ sự chia rẽ. Sự quy định điều học
[603] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[605] Tuyên ngôn nhắc nhở
[607] Các yếu tố xác định tội
[608] Các trường hợp không phạm tội

12. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười hai: Vị tỳ-khưu có bản tánh khó dạy

[609] Câu chuyện về tỳ-khưu Channa. Sự quy định điều học
[610] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[612] Tuyên ngôn nhắc nhở
[614] Các yếu tố xác định tội
[615] Các trường hợp không phạm tội

13. Điều Tăng tàng (Saṅghādisesa) thứ mười ba: Làm hư hỏng các gia đình

[616] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka.
[620] Câu chuyện về trưởng lão Sāriputta và Moggallāna. Hành sự xua đuổi
[623] Sự quy định điều học
[624] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[628] Tuyên ngôn nhắc nhở
[630] Các yếu tố xác định tội
[631] Các trường hợp không phạm tội
[632] Tổng kết chương Mười Ba Pháp. Bài kệ tóm lược

VI. Chương Bất Định (Aniyatakaṇḍaṃ):

1. Điều Bất định (Aniyata) thứ nhất: Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất

[633] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi
[634] Câu chuyện về bà Visākhā mẹ của Migāra. Sự quy định điều học
[635] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[637] Phương thức xác định tội

2. Điều Bất định (Aniyata) thứ nhì: Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo

[646] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định điều học
[647] Giải nghĩa từ ngữ của điều học
[650] Phương thức xác định tội
[658] Tổng kết chương Bất Định. Bài kệ tóm lược

VII. CHƯƠNG ƯNG XẢ ĐỐI TRỊ (Nissaggiyakaṇḍaṃ)

PHẦN Y:

1. Điều học thứ nhất (Cất giữ y dư mười ngày):

[1] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất.
[2] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định thêm (anupaññatti).
[3] Cách thức xả bỏ y phạm vào nissaggiyaṃ.

2. Điều học thứ nhì (Xa lìa ba y chỉ một đêm):

[10] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định lần thứ nhất.
[11] Câu chuyện về vị tỳ-khưu bị bệnh. Tuyên ngôn ban cho sự đồng ý về việc không vi phạm tội xa lìa ba y. Sự quy định thêm.

3. Điều học thứ ba: (Y ngoài hạn kỳ)

[32] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ mong mỏi y. Sự quy định.
[37] Cách giữ lại y ngoài hạn kỳ trong một tháng.

4. Điều học thứ tư (tỳ-khưu ni giặt y cũ):

[42] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định.

5. Điều học thứ năm (Thọ nhận y từ tay tỳ-khưu):

[46] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Uppalavaṇṇā Sự quy định lần thứ nhất.
[48] Sự quy định thêm.

6. Điều học thứ sáu (Xin y nơi người không phải là thân quyến):

[53] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất.
[54] Câu chuyện về các tỳ-khưu bị lõa thể. Sự quy định thêm.

7. Điều học thứ bảy (Chỉ nhận hai y):

[58] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

8. Điều học thứ tám (Sự căn dặn may y theo ý muốn):

[62] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

9. Điều học thứ chín (Bảo hùn chung lại sắm y theo ý muốn):

[66] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

10. Điều học thứ mười (Dâng tiền mua y):

[70] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.
[73] Bài kệ tóm lược phần Y.

PHẦN TƠ TẰM:

11. Điều học thứ nhất (Ngọa cụ có trộn lẫn tơ tằm):

[74] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

12. Điều học thứ nhì (Ngọa cụ bằng lông cừu thuần màu đen):

[78] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

13. Điều học thứ ba: (Ngọa cụ bằng lông cừu màu đen, trắng, nâu đỏ)

[82] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

14. Điều học thứ tư (Ngọa cụ dùng sáu năm):

[86] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định lần thứ nhất.
[87] Câu chuyện về vị tỳ-khưu bị bệnh. Tuyên ngôn ban cho sự đồng ý về ngọa cụ. Sự quy định thêm.

15. Điều học thứ năm (Làm tọa cụ):

[91] Câu chuyện về tỳ-khưu Upasena. Sự quy định.

16. Điều học thứ sáu (Mang lông cừu đi):

[97] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định.

17. Điều học thứ bảy (Bảo tỳ-khưu ni giặt lông cừu):

[101] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

18. Điều học thứ tám (Thọ lãnh vàng bạc):

[105] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.
[106] Chỉ định vị tỳ-khưu là vị quăng bỏ vàng bạc.

19. Điều học thứ chín (Trao đổi bằng vàng bạc):

[109] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[110] Chỉ định vị tỳ-khưu là vị quăng bỏ vàng bạc.

20. Điều học thứ mười (Mua bán, trao đổi bằng vật dụng):

[113] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.
[116] Bài kệ tóm lược phần Tơ Tằm.

PHẦN BÌNH BÁT:

21. Điều học thứ nhất (Cất giữ bình bát dư mười ngày):

[117] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[118] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định thêm (anupaññatti).
[119] Cách thức xả bỏ bình bát phạm vào nissaggiyam-.

22. Điều học thứ nhì (Bình bát chưa đủ năm miếng vá):

[127] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định.
[131] Cách chuyển đổi bình bát phạm vào nissaggiyaṃ.

23. Điều học thứ ba: (Năm loại dược phẩm trị bịnh)

[138] Câu chuyện về trưởng lão Pilindavaccha. Sự quy định.

24. Điều học thứ tư (Y choàng tắm mưa):

[145] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

25. Điều học thứ năm (Giật y lại sau khi cho):

[149] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

26. Điều học thứ sáu (Yêu cầu chỉ sợi):

[153] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

27. Điều học thứ bảy (Bảo thợ dệt dệt thành y theo ý muốn):

[157] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

28. Điều học thứ tám (Cất giữ y đặc biệt):

[161] Câu chuyện về vị quan đại thần sắp đi xa. Sự quy định.

29. Điều học thứ chín (Cất giữ y đặc biệt):

[165] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ngụ trong rừng. Sự quy định.

30. Điều học thứ mười (Thuyết phục dâng cho bản thân):

[169] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[171] Bài kệ tóm lược phần Bình Bát.

VIII. CHƯƠNG ƯNG ĐỐI TRỊ (Pācittiyakaṇḍaṃ):

PHẦN NÓI DỐI:

1. Điều học thứ nhất (Nói dối):

[173] Câu chuyện về các tỳ-khưu Hatthaka. Sự quy định.

2. Điều học thứ nhì (Nói lời mắng nhiếc):

[183] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư.
[184] Câu chuyện về con bò mộng Nandivisāla. Sự quy định.
[186] Mắng nhiếc theo mười cách thức

3. Điều học thứ ba: (Nói đâm thọc)

[255] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[256] Nói đâm thọc theo mười cách thức.

4. Điều học thứ tư (Dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp):

[284] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

5. Điều học thứ năm (Nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên):

[289] Câu chuyện về các tỳ-khưu mới tu. Sự quy định lần thứ nhất.
[290] Câu chuyện về sa-di Rāhula. Sự quy định thêm.

6. Điều học thứ sáu (Nằm chung chỗ ngụ với người nữ):

[294] Câu chuyện về trưởng lão Anuruddha. Sự quy định.

7. Điều học thứ bảy (Thuyết Pháp đến người nữ):

[298] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định lần thứ nhất.
[299] Sự quy định thêm lần thứ nhất. Sự quy định thêm lần thứ nhì.

8. Điều học thứ tám ( Tuyên bố pháp thượng nhân):

[304] Câu chuyện về các tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudā. Sự quy định.

9. Điều học thứ chín (Công bố tội xấu của tỳ-khưu):

[342] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

10. Điều học thứ mười (Đào đất):

[349] Câu chuyện về các tỳ-khưu ở thành Āḷavī. Sự quy định.
[353] Bài kệ tóm lược phần Nói Dối.

PHẦN THẢO MỘC:

11. Điều học thứ nhất (Phá hoại sự sống của thảo mộc):

[354] Câu chuyện về các tỳ-khưu ở thành Āḷavī. Sự quy định.

12. Điều học thứ nhì (Nói tránh né và tráo trở):

[358] Câu chuyện về tội nói tránh né của tỳ-khưu Channa. Tuyên ngôn phán quyết. Sự quy định lần thứ nhất.
[360] Câu chuyện về tội nói tráo trở của tỳ-khưu Channa. Tuyên ngôn phán quyết.
[361] Sự quy định thêm.

13. Điều học thứ ba: (Phê phán và phàn nàn)

[368] Câu chuyện về trưởng lão Dabba Mallaputta. Sự quy định lần thứ nhất.
[369] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. Sự quy định thêm.

14. Điều học thứ tư (Không thu dọn chỗ nằm ngồi ở ngoài trời):

[374] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định lần thứ nhất.
[375] Sự quy định thêm.

15. Điều học thứ năm (Không thu dọn chỗ nằm ngồi ở trú xá của hội chúng):

[379] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư. Sự quy định.

16. Điều học thứ sáu (Giành chỗ nằm của vị đến trước):

[383] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

17. Điều học thứ bảy (Lôi kéo vị tỳ-khưu ra khỏi trú xá):

[387] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

18. Điều học thứ tám (Nằm ngồi ở trên căn gác lầu):

[392] Câu chuyện về hai vị tỳ-khưu. Sự quy định.

19. Điều học thứ chín (Xây dựng trú xá lớn):

[397] Câu chuyện về các tỳ-khưu Channa. Sự quy định.

20. Điều học thứ mười (Tưới nước có sinh vật):

[402] Câu chuyện về các tỳ-khưu ở thành Āḷavī. Sự quy định.
[405] Bài kệ tóm lược phần Thảo Mộc.

PHẦN GIÁO GIỚI:

21. Điều học thứ nhất (Giáo giới tỳ-khưu ni):

[406] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Chỉ định vị giáo giới tỳ-khưu ni. Sự quy định.
[407] Tám điều kiện của vị tỳ-khưu giáo giới tỳ-khưu ni.
[407] Tám trọng pháp của tỳ-khưu ni.

22. Điều học thứ nhì (Không giáo giới tỳ-khưu ni khi mặt trời đã lặn):

[424] Câu chuyện về trưởng lão Cūḷapanthaka. Sự quy định.

23. Điều học thứ ba: (Không giáo giới cho các tỳ-khưu ni ở ni viện)

[429] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[430] Câu chuyện về bà Mahāpajāpati Gotamī bị bệnh. Sự quy định thêm.

24. Điều học thứ tư (Chỉ trích vị tỳ-khưu giáo giới vì lợi lộc):

[434] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

25. Điều học thứ năm (Cho y đến tỳ-khưu ni):

[442] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định lần thứ nhất.
[443] Sự quy định thêm.

26. Điều học thứ sáu (May y cho tỳ-khưu ni):

[447] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định.

27. Điều học thứ bảy (Hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ-khưu ni):

[451] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định lần thứ nhất.
[452] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị cướp. Sự quy định thêm.

28. Điều học thứ tám (Hẹn trước rồi đi chung thuyền với tỳ-khưu ni):

[456] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[457] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị cướp. Sự quy định thêm.

29. Điều học thứ chín (Vật thực được tỳ-khưu ni môi giới):

[461] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định lần thứ nhất.
[462] Câu chuyện về vị tỳ-khưu đi thăm thân quyến. Sự quy định thêm.

30. Điều học thứ mười (Ngồi ở nơi kín đáo với tỳ-khưu ni):

[466] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định.
[469] Bài kệ tóm lược phần Giáo Giới.

PHẦN VẬT THỰC:

31. Điều học thứ nhất (Thọ dụng vật thực ở phước xá):

[470] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[471] Câu chuyện về trưởng lão Sārīputta. Sự quy định thêm.

32. Điều học thứ nhì (Vật thực dâng chung nhóm):

[475] Câu chuyện về tỳ-khưu Devadatta. Sự quy định lần thứ nhất.
[476] Câu chuyện về các tỳ-khưu bị bệnh. Sự quy định thêm lần thứ nhất.
[477] Sự quy định thêm lần thứ nhì … Sự quy định thêm lần thứ bảy.

33. Điều học thứ ba: (Vật thực mời nơi này thọ nơi khác)

[486] Câu chuyện về người lao công nghèo. Sự quy định.
[487] Sự quy định thêm lần thứ nhất … Sự quy định thêm lần thứ ba.
[490] Nhường lại sự chuẩn bị về bữa ăn.

34. Điều học thứ tư (Thọ lãnh bánh hai hoặc ba bình bát đầy):

[494] Câu chuyện về người nữ cư sĩ mẹ của Kāṇā. Sự quy định.

35. Điều học thứ năm (Thúc ăn không phải là đồ thừa):

[499] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định lần thứ nhất.
[500] Sự quy định thêm.

36. Điều học thứ sáu (Mời ăn thêm rồi buộc tội):

[504] Câu chuyện về hai vị tỳ-khưu đi đường xa. Sự quy định.
[505] Giải nghĩa từ ngữ.
[507] Các trường hợp không phạm tội.

37. Điều học thứ bảy (Thọ dụng vật thực vào lúc sái thời):

[508] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư.

38. Điều học thứ tám (Thọ dụng vật thực đã được tích trữ):

[512] Câu chuyện về trưởng lão Veḷaṭṭhasīsa.

39. Điều học thứ chín (Yêu cầu các loại vật thực thượng hạng):

[516] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[517] Sự quy định thêm.

40. Điều học thứ mười (Vật thực chưa dâng ngoại trừ nước và tăm xỉa răng):

[522] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ở nghĩa địa. Sự quy định lần thứ nhất.
[523] Sự quy định thêm.
[526] Bài kệ tóm lược phần Vật Thực.

PHẦN ĐẠO SĨ LÕA THỂ:

41. Điều học thứ nhất (Bố thí đến tu sĩ ngoại đạo):

[527] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định.

42. Điều học thứ nhì (Rủ đi khất thực chung rồi đuổi đi):

[531] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

43. Điều học thứ ba: (Ngồi ở gia đình chỉ có cặp vợ chồng)

[535] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

44. Điều học thứ tư (Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất):

[539] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

45. Điều học thứ năm (Ngồi với người nữ ở chỗ ngồi kín đáo chỉ một nam một nữ):

[543] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

46. Điều học thứ sáu (Đi giao thiệp với các gia đình):

[547] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định lần thứ nhất.
[548] Sự quy định thêm lần thứ nhất … Sự quy định thêm lần thứ tư.

47. Điều học thứ bảy (Trong thời hạn thỉnh cầu):

[555] Câu chuyện về Mahānāma. Sự quy định.

48. Điều học thứ tám (Đi xem quân đội động binh):

[562] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[563] Sự quy định thêm.

49. Điều học thứ chín (Cư ngụ trong binh đội hai ba đêm):

[567] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

50. Điều học thứ mười (Đi xem nơi tập trận):

[571] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[574] Bài kệ tóm lược phần Đạo Sĩ Lõa Thể.

PHẦN UỐNG RƯỢU:

51. Điều học thứ nhất (Uống rượu và men say):

[575] Câu chuyện về tỳ-khưu Sāgata. Sự quy định.

52. Điều học thứ nhì (Thọt léc bằng ngón tay):

[579] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

53. Điều học thứ ba: (Đùa nghịch ở trong nước)

[586] Câu chuyện về đức vua Pasenadi xứ Kosala. Sự quy định.

54. Điều học thứ tư (Thể hiện sự không tôn trọng):

[592] Câu chuyện về tỳ-khưu Channa. Sự quy định.

55. Điều học thứ năm (Làm vị tỳ-khưu kinh sợ):

[598] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

56. Điều học thứ sáu (Đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm):

[604] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định lần thứ nhất.
[605] Sự quy định thêm lần thứ nhất, sự quy định thêm lần thứ nhì.

57. Điều học thứ bảy (Về việc tắm):

[610] Câu chuyện về đức vua Seniya Bimbisāra. Sự quy định lần thứ nhất.
[611] Sự quy định thêm lần thứ nhất. … Sự quy định thêm lần thứ năm.

58. Điều học thứ tám (Làm dấu hoại y):

[619] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định.

59. Điều học thứ chín (Khi chưa xả lời chú nguyện dùng chung):

[623] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

60. Điều học thứ mười (Thu giấu vật dụng của tỳ-khưu):

[627] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[630] Bài kệ tóm lược phần Uống Rượu.

PHẦN CÓ SINH VẬT:

61. Điều học thứ nhất (Đoạt lấy mạng sống sinh vật):

[631] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định.

62. Điều học thứ nhì (Sử dụng nước có sinh vật):

[635] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

63. Điều học thứ ba: (Khơi lên tranh sự cũ)

[639] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

64. Điều học thứ tư (Che giấu tội xấu xa của vị tỳ-khưu khác):

[644] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

65. Điều học thứ năm (Cho tu lên bậc trên người chưa đến hai mươi tuổi):

[648] Câu chuyện về nhóm mười bảy thiếu niên. Sự quy định.

66. Điều học thứ sáu (Đi chung đường xa với đám người đạo tặc):

[654] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định.

67. Điều học thứ bảy (Đi chung đường xa với người nữ):

[658] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định.

68. Điều học thứ tám (tỳ-khưu chấp giữ tà kiến ác):

[662] Câu chuyện về tỳ-khưu tên Ariṭṭha. Sự quy định.
[665] Tuyên ngôn nhắc nhở.

69. Điều học thứ chín (Thân cận với tỳ-khưu có tà kiến ác):

[669] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

70. Điều học thứ mười (Dụ dỗ sa-di đã bị trục xuất):

[673] Câu chuyện về sa-di tên Kaṇḍaka. Sự quy định.
[679] Bài kệ tóm lược phần Có Sinh Vật.

PHẦN THEO PHÁP:

71. Điều học thứ nhất (Được nói theo Pháp vẫn bướng bỉnh):

[680] Câu chuyện về tỳ-khưu Channa. Sự quy định.

72. Điều học thứ nhì (Chê bai Luật):

[685] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

73. Điều học thứ ba: (Giả bộ không biết)

[689] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[691] Tuyên ngôn nhắc nhở.

74. Điều học thứ tư (Đánh tỳ-khưu khác):

[695] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu. Sự quy định.

75. Điều học thứ năm (Giơ tay dọa đánh):

[699] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

76. Điều học thứ sáu (Bôi nhọ tỳ-khưu không có nguyên cớ):

[703] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

77. Điều học thứ bảy (Cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc):

[707] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

78. Điều học thứ tám (Nghe lén):

[711] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

79. Điều học thứ chín (Phê phán hành sự đúng Pháp):

[715] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

80. Điều học thứ mười (Rời khỏi hành sự không trao ra sự thỏa thuận):

[719] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

81. Điều học thứ mười một (Phê phán hội chúng):

[723] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

82. Điều học thứ mười hai (Thuyết phục dâng cho cá nhân vị khác):

[727] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[730] Bài kệ tóm lược phần Theo Pháp.

PHẦN BÁU VẬT:

83. Điều học thứ nhất (Đi vào hậu cung của đức vua):

[731] Câu chuyện về đức vua Pasenadi xứ Kosala.
[732] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda.
[733] Mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua

84. Điều học thứ nhì (Nhặt lấy vật quý giá):

[738] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định lần thứ nhất.
[739] Câu chuyện về bà Visākhā. Sự quy định thêm lần thứ nhất.
[740] Câu chuyện về gia chủ Anāthapiṇḍika. Sự quy định thêm lần thứ nhì.

85. Điều học thứ ba (Đi vào làng vào lúc sái thời):

[744] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[745] Sự quy định thêm lần thứ nhất. … Sự quy định thêm lần thứ ba.

86. Điều học thứ tư (Làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng):

[751] Câu chuyện về nhiều tỳ-khưu. Sự quy định.

87. Điều học thứ năm (Giường ghế cao):

[755] Câu chuyện về tỳ-khưu Upananda. Sự quy định.

88. Điều học thứ sáu (Giường ghế độn bông gòn):

[759] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

89. Điều học thứ bảy (Kích thước tọa cụ):

[763] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất.
[764] Câu chuyện về tỳ-khưu Udāyi. Sự quy định thêm.

90. Điều học thứ tám (Kích thước y đắp ghẻ):

[768] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

91. Điều học thứ chín: (Kích thước vải choàng tắm mưa)

[772] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.

92. Điều học thứ mười (Kích thước y của đức Thiện Thệ):

[776] Câu chuyện về các tỳ-khưu Nanda. Sự quy định.
[779] Bài kệ tóm lược phần Báu Vật.
[780] Tổng kết chương Ưng Đối Trị. Bài kệ tóm lược.

IX. CHƯƠNG ƯNG PHÁT LỘ (Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ):

1. Điều học thứ nhất (Nhận lãnh vật thực từ tay tỳ-khưu ni):

[781] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định.

2. Điều học thứ nhì (Ngăn cản vị tỳ-khưu ni hướng dẫn sự phục vụ):

[784] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định.

3. Điều học thứ ba: (Sự công nhận là bậc hữu học)

[788] Câu chuyện về gia đình có đức tin nọ. Tuyên ngôn công nhận. Sự quy định lần thứ nhất.
[789] Sự quy định thêm lần thứ nhất. Sự quy định thêm lần thứ nhì.
[791] Cách giữ lại y ngoài hạn kỳ trong một tháng.

4. Điều học thứ tư (Nhận lãnh vật thực ở chỗ trú ngụ trong rừng):

[794] Câu chuyện về những người nữ dòng Sākya. Sự quy định lần thứ nhất.
[795] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định thêm.
[799] Tổng kết chương Ưng Phát Lộ.

X. CHƯƠNG ƯNG HỌC PHÁP (Sekhiyakaṇḍaṃ):

HAI MƯƠI SÁU ĐIỀU VỀ SỰ ĐỨNG ĐẮN:

1. PHẦN TRÒN ĐỀU:

[800] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[801] Điều học thứ nhì. … Điều học thứ mười. …

2. PHẦN CƯỜI VANG:

[810] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[811] Điều học thứ nhì. … Điều học thứ mười. …

3. PHẦN CHỐNG NẠNH:

[820] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[825] Điều học thứ nhì. … Điều học thứ sáu.

BA MƯƠI ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN VẬT THỰC:

[826] Điều học thứ bảy. … Điều học thứ mười. …

4. PHẦN NGHIÊM TRANG:

[830] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định. Các trường hợp không phạm tội.
[831] Điều học thứ nhì. … Điều học thứ mười. …

5. PHẦN VẮT CƠM:

[841] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định. Các trường hợp không phạm tội.
[842] Điều học thứ nhì. … Điều học thứ mười. …

6. PHẦN TIẾNG SỘT SỘT:

[851] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về vị tỳ-khưu trước kia là kịch sĩ. Sự quy định.
[852] Điều học thứ nhì: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định. Điều học thứ ba. … Điều học thứ tư. …
[855] Điều học thứ năm: Câu chuyện ở tòa lâu đài của Kokanada.
[856] Điều học thứ sáu: Câu chuyện ở tòa lâu đài của Kokanada.

MƯỜI SÁU ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN THUYẾT PHÁP:

[857] Điều học thứ bảy: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định. Các trường hợp không phạm tội. Điều học thứ tám. … Điều học thứ mười. …

7. PHẦN GIÀY DÉP:

[862] Điều học thứ nhất: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định.
[863] Điều học thứ nhì. … Điều học thứ tám. …
[870] Điều học thứ chín: Câu chuyện về vợ của người cùng đinh. Sự quy định.
[873] Điều học thứ mười. … … Điều học thứ mười hai. …

BA ĐIỀU LINH TINH:

[876] Điều học thứ mười ba: Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định. Điều học thứ mười bốn. … Điều học thứ mười lăm. …

Tổng kết chương Ưng Học Pháp.

XI. CHƯƠNG CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG (Adhikaraṇasamathā dhammā):

[880] Giới thiệu bảy pháp dàn xếp bốn loại tranh tụng.
[881] Tổng kết Bộ Phân Tích Giới Tỳ-khưu.

TẠNG LUẬT PALI – BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI
.

MỤC LỤC CHI TIẾT BỘ PHÂN  TÍCH GIỚI TỲ KHEO NI

I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA (Pārājikakaṇḍaṃ):

1. Pārājika thứ nhất: Tội xúc chạm với người nam

[1] Câu chuyện về Sāḷha cháu trai của Migāra và tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định
[2] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[11] Các trường hợp không phạm tội

2. Pārājika thứ nhì: Che giấu tội pārājika của vị ni khác

[12] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Sundarīnandā và tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[13] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[17] Các trường hợp không phạm tội

3. Pārājika thứ ba: Xu hướng theo tỳ-khưu tà kiến

[18] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[19] Giải nghĩa từ ngữ.
[21] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[25] Các trường hợp không phạm tội

4. Pārājika thứ tư: Tình tứ hẹn hò với người nam

[26] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định
[27] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[29] Các trường hợp không phạm tội
[30] Tổng kết chương pārājika.

II. CHƯƠNG MƯỜI BẢY PHÁP (Sattarasakaṇḍaṃ):

1. Điều Saṅghādisesa (Tăng tàng) thứ nhất: Thưa kiện người tại gia

[31] Câu chuyện về việc tranh chấp giữa tỳ-khưu ni Thullanandā và người gia chủ. Sự quy định
[32] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[34] Các trường hợp không phạm tội

2. Điều Saṅghādisesa thứ nhì: Cho người nữ phạm tội xuất gia

[35] Câu chuyện về người vợ dòng Licchavi. Sự quy định
[36] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[39] Các trường hợp không phạm tội

3. Điều Saṅghādisesa thứ ba: tỳ-khưu ni đi một mình

[40] Câu chuyện về tỳ-khưu ni học trò của Bhaddā Kāpilānī. Sự quy định
[41] Câu chuyện về hai tỳ-khưu ni sang sông. Sự quy định thêm lần thứ nhất
[42] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định thêm lần thứ nhì
[43] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni đi phía sau. Sự quy định thêm lần thứ ba
[44] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[46] Các trường hợp không phạm tội

4. Điều Saṅghādisesa thứ tư: Làm hành sự không xin phép hội chúng

[47] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Canḍakālī. Sự quy định
[48] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[51] Các trường hợp không phạm tội

5. Điều Saṅghādisesa thứ năm: Nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng

[52] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định
[53] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[56] Các trường hợp không phạm tội

6. Điều Saṅghādisesa thứ sáu: Xúi giục vị tỳ-khưu ni khác nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng

[57] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định
[58] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[60] Các trường hợp không phạm tội

7. Điều Saṅghādisesa thứ bảy: Nói hờn dỗi về việc hoàn tục

[61] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định
[62] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[64] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[68] Các trường hợp không phạm tội

8. Điều Saṅghādisesa thứ tám: Nói hội chúng là thiên vị

[69] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định
[70] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[72] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[76] Các trường hợp không phạm tội

9. Điều Saṅghādisesa thứ chín: Sống thân cận với thế tục, có sở hành xấu xa

[77] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni học trò của tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[78] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[80] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[84] Các trường hợp không phạm tội

10. Điều Saṅghādisesa thứ mười: Xúi giục các tỳ-khưu ni sống thân cận với thế tục

[85] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[86] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[87] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[91] Các trường hợp không phạm tội
[92] Tổng kết chương Mười Bảy Pháp

III. CHƯƠNG ƯNG XẢ (Nissaggiyakaṇḍaṃ):

PHẦN BÌNH BÁT:

1. Điều học thứ nhất (Tích trữ nhiều bình bát):

[93] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định
[94] Giải nghĩa từ ngữ. Cách thức xả bỏ bình bát phạm tội. Phân tích điều học.
[100] Các trường hợp không phạm tội

2. Điều học thứ nhì (Không chia y đến các vị tỳ-khưu ni khách):

[102] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[103] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

3. Điều học thứ ba: (Xé rách y)

[106] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[107] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

4. Điều học thứ tư (Yêu cầu vật này rồi đổi ý):

[110] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[111] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

5. Điều học thứ năm (Bảo mua vật này rồi đổi ý):

[114] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[115] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

6. Điều học thứ sáu (Bảo mua vật dụng bằng tài vật của hội chúng):

[118] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[119] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

7. Điều học thứ bảy (Yêu cầu mua vật dụng bằng tài vật của hội chúng):

[122] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định
[123] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

8. Điều học thứ tám (Bảo mua vật dụng bằng tài vật của nhóm):

[126] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định
[127] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

9. Điều học thứ chín (Yêu cầu mua vật dụng bằng tài vật của nhóm):

[130] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định
[131] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

10. Điều học thứ mười (Bảo mua vật dụng bằng tài vật của cá nhân):

[134] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[135] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

PHẦN Y:

11. Điều học thứ nhất (Sắm tấm choàng loại dày):

[138] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[139] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

12. Điều học thứ nhì (Sắm tấm choàng loại nhẹ):

[142] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[143] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội
[146] Tổng kết chương Ưng Xả

IV. CHƯƠNG ƯNG ĐỐI TRỊ (Pācittiyakaṇḍaṃ):

PHẦN TỎI:

1. Điều học thứ nhất (Nhai tỏi):

[147] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā.
[148] Chuyện tiền thân của tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

2. Điều học thứ nhì (Cạo lông ở chỗ kín):

[154] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

3. Điều học thứ ba: (Việc cọ xát bằng lòng bàn tay)

[157] Câu chuyện về hai tỳ-khưu ni. Sự quy định

4. Điều học thứ tư (Áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây):

[160] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định

5. Điều học thứ năm (Việc làm sạch sẽ bằng nước):

[163] Câu chuyện về bà Mahāpajāpati Gotamī. Sự quy định

6. Điều học thứ sáu (Đứng gần phục vụ vị tỳ-khưu đang ăn):

[168] Câu chuyện về vị tỳ-khưu bị tỳ-khưu ni đánh. Sự quy định

7. Điều học thứ bảy (Lúa còn nguyên hạt):

[172] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

8. Điều học thứ tám ( Đổ bỏ vật dơ bên kia bức tường, bên ngoài hàng rào):

[175] Câu chuyện về người Bà-la-môn. Sự quy định

9. Điều học thứ chín (Đổ bỏ vật dơ lên cỏ cây xanh):

[178] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

10. Điều học thứ mười (Đi để xem vũ ca tấu nhạc):

[182] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

PHẦN BÓNG TỐI:

11. Điều học thứ nhất (Đứng chuyện trò với người nam trong bóng tối):

[185] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni và người nam. Sự quy định

12. Điều học thứ nhì (Đứng chuyện trò với người nam ở chỗ được che khuất):

[188] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni và người nam. Sự quy định

13. Điều học thứ ba: (Đứng chuyện trò với người nam ở khoảng trống)

[191] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni và người nam. Sự quy định

14. Điều học thứ tư (Đứng chuyện trò với người nam ở đường xá):

[194] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

15. Điều học thứ năm (Rời khỏi nhà gia chủ không thông báo):

[197] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định

16. Điều học thứ sáu (Nằm ngồi ở trong nhà không hỏi ý gia chủ):

[201] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

17. Điều học thứ bảy (Trải ra chỗ nằm ở trong nhà không hỏi ý gia chủ):

[205] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

18. Điều học thứ tám (Than phiền với vị khác):

[209] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni học trò của Bhaddāya Kāpilānī. Sự quy định

19. Điều học thứ chín (Nguyền rủa bản thân và người khác):

[213] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

20. Điều học thứ mười (Tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc):

[217] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

PHẦN LÕA THỂ:

21. Điều học thứ nhất (Lõa thể tắm):

[220] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni tắm sông. Sự quy định

22. Điều học thứ nhì (Kích thước y choàng tắm):

[223] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

23. Điều học thứ ba: (Tháo rời y của tỳ-khưu ni rồi không may lại)

[227] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

24. Điều học thứ tư (Xa y quá năm ngày):

[231] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

25. Điều học thứ năm (Mặc y căn bản của vị khác không hỏi ý):

[235] Câu chuyện về hai vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

26. Điều học thứ sáu (Ngăn cản lợi lộc về y của nhóm):

[239] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

27. Điều học thứ bảy (Ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp):

[242] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

28. Điều học thứ tám (Cho y của sa-môn đến người tại gia và ngoại đạo):

[246] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

29. Điều học thứ chín (Để cho vượt quá thời hạn về y):

[249] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

30. Điều học thứ mười (Ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina đúng Pháp):

[253] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Tuyên ngôn thâu hồi Kaṭhina.
[254] Sự quy định

PHẦN DÙNG CHUNG:

31. Điều học thứ nhất (Hai tỳ-khưu ni nằm chung trên một chiếc giường ):

[258] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

32. Điều học thứ nhì (Hai tỳ-khưu ni nằm chung tấm trải tấm đắp):

[261] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

33. Điều học thứ ba: (Cố ý quấy rầy vị tỳ-khưu ni)

[265] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

34. Điều học thứ tư (Không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau):

[269] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

35. Điều học thứ năm (Lôi kéo vị tỳ-khưu ni ra khỏi nơi trú ngụ):

[272] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

36. Điều học thứ sáu (Sống thân cận với nam gia chủ với con trai gia chủ):

[276] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định
[277] Giải nghĩa từ ngữ. Tuyên ngôn nhắc nhở.

37. Điều học thứ bảy (Đi du hành trong quốc độ có sự nguy hiểm và kinh hoàng):

[283] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

38. Điều học thứ tám (Đi du hành ngoài quốc độ (ở nơi) có sự nguy hiểm và kinh hoàng):

[286] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

39. Điều học thứ chín (Đi du hành trong mùa (an cư) mưa):

[289] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

40. Điều học thứ mười (Sau mùa an cư không ra đi du hành):

[292] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni ở thành Rājagaha. Sự quy định

PHẦN NHÀ TRIỂN LÃM TRANH:

41. Điều học thứ nhất (Đi để xem nhà triển lãm tranh):

[295] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

42. Điều học thứ nhì (Sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú):

[298] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

43. Điều học thứ ba: (Xe chỉ sợi)

[301] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

44. Điều học thứ tư (Phục vụ người tại gia):

[304] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

45. Điều học thứ năm (Không giải quyết sự tranh tụng):

[306] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

46. Điều học thứ sáu (Cho vật thực đến người tại gia):

[311] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

47. Điều học thứ bảy (Sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ):

[314] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

48. Điều học thứ tám (Ra đi du hành khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ):

[318] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

49. Điều học thứ chín (Học tập kiến thức nhảm nhí):

[322] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

50. Điều học thứ mười (Dạy kiến thức nhảm nhí):

[325] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

PHẦN TU VIỆN:

51. Điều học thứ nhất (Đi vào tu viện không báo trước):

[328] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định lần thứ nhất.
[329] Sự quy định thêm lần thứ nhất. Sự quy định thêm lần thứ nhì.

52. Điều học thứ nhì (Mắng nhiếc hoặc nguyền rủa tỳ-khưu):

[334] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

53. Điều học thứ ba: (Bị kích động rồi chửi rủa nhóm)

[338] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

54. Điều học thứ tư (Thọ thực xong lại thọ thực ở nơi khác):

[342] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

55. Điều học thứ năm (Bỏn xẻn về gia đình):

[346] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định

56. Điều học thứ sáu (Mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ-khưu):

[349] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

57. Điều học thứ bảy (Không thực hiện lễ Pavāraṇā ở cả hai hội chúng):

[352] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

58. Điều học thứ tám (Không đi giáo giới):

[355] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

59. Điều học thứ chín (Không hỏi về lễ Uposatha và không thỉnh cầu sự giáo giới):

[358] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

60. Điều học thứ mười (Cùng người nam nặn mụt nhọt ở phần dưới thân):

[361] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định

PHẦN SẢN PHỤ:

61. Điều học thứ nhất (Tiếp độ người nữ mang thai):

[364] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

62. Điều học thứ nhì (Tiếp độ người nữ còn cho con bú):

[368] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

63. Điều học thứ ba: (Tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành sáu pháp)

[372] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

64. Điều học thứ tư (Tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được hội chúng chấp thuận):

[376] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

65. Điều học thứ năm (Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười hai tuổi):

[380] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

66. Điều học thứ sáu (Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm):

[384] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

67. Điều học thứ bảy (Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm chưa được hội chúng chấp thuận):

[388] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

68. Điều học thứ tám (Sau khi tiếp độ người nữ đệ tử không dạy dỗ):

[392] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

69. Điều học thứ chín (Không hầu cận thầy tế độ trong hai năm):

[395] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

70. Điều học thứ mười (Sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly khiến chồng bắt lại):

[398] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

PHẦN THIẾU NỮ:

71. Điều học thứ nhất (Tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi):

[401] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

72. Điều học thứ nhì (Tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm):

[405] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

73. Điều học thứ ba: (Tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm chưa được hội chúng chấp thuận)

[409] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

74. Điều học thứ tư (Tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm thâm niên):

[413] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

75. Điều học thứ năm (Tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm thâm niên nhưng chưa được hội chúng đồng ý ):

[416] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

76. Điều học thứ sáu (Tiến hành việc phê phán hội chúng tỳ-khưu ni):

[420] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

77. Điều học thứ bảy (Bảo dâng y rồi hứa hẹn tiếp độ nhưng không tiếp độ):

[423] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

78. Điều học thứ tám (Bảo hầu cận rồi hứa hẹn tiếp độ nhưng không tiếp độ):

[426] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

79. Điều học thứ chín (Tiếp độ cô ni tu tập sự nhẫn tâm gây sầu khổ người khác):

[429] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

80. Điều học thứ mười (Tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho phép):

[432] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

81. Điều học thứ mười một (Tiếp độ cô ni tu tập sự với sự chấp thuận của các tỳ-khưu phạm tội):

[435] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

82. Điều học thứ mười hai (Tiếp độ hàng năm):

[438] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

83. Điều học thứ mười ba (Tiếp độ hai người trong một năm):

[441] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

PHẦN THIẾU NỮ:

84. Điều học thứ nhất (Sử dụng dù dép):

[444] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[445] Sự quy định thêm

85. Điều học thứ nhì (Đi xe):

[449] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[450] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm

86. Điều học thứ ba (Mang váy):

[454] Câu chuyện về tỳ-khưu nọ. Sự quy định

87. Điều học thứ tư (Mang đồ trang sức của phụ nữ):

[457] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

88. Điều học thứ năm (Tắm bằng vật thơm và có màu sắc):

[460] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

89. Điều học thứ sáu (Tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương):

[463] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

90. Điều học thứ bảy (Bảo tỳ-khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể):

[466] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

91, 92, 93. Điều học thứ tám, chín, mười (Bảo cô ni tu tập sự, sa-di ni, người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể):

[469] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

94. Điều học thứ mười một (Ngồi xuống ở phía trước tỳ-khưu không hỏi ý):

[472] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

95. Điều học thứ mười hai (Hỏi câu hỏi ở vị tỳ-khưu chưa được thỉnh ý trước):

[476] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

96. Điều học thứ mười ba (Không mặc áo lót đi vào làng):

[480] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định
[483] Tổng kết chương Ưng Đối Trị. Bài kệ tóm lược.

V. CHƯƠNG ƯNG PHÁT LỘ (Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ):

1. Điều học thứ nhất (Yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng):

[484] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[485] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm

2-8. Điều học thứ nhì … Điều học thứ tám (Yêu cầu mật ong … đường mía … cá … thịt … sữa tươi … sữa đông rồi thọ dụng):

[489] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[490] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm
[494] Tổng kết chương Ưng Phát Lộ.

VI. CHƯƠNG ƯNG HỌC PHÁP (Sekhiyakaṇḍaṃ):

[495] Điều học về mặc y nội tròn đều: Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định
[498] Điều học về đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước: Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[499] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm
[502] Tổng kết chương Ưng Học Pháp.

VII. CHƯƠNG CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG (Adhikaraṇasamathā dhammā):

[503] Giới thiệu bảy pháp dàn xếp bốn loại tranh tụng.
[504] Tổng kết Bộ Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni.

Add Comment