Primary Menu

Đại tạng kinh Pali – Luật tạng: Phân tích Giới Tỳ Kheo Ni

Tạng Luật – Bộ Phân Tích Giới Bổn
Vinaya Pitaka – Suttavibhanga

Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni
(Bhikkhunivibhanga)

Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch

I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA (Pārājikakaṇḍaṃ):

1. Pārājika thứ nhất: Tội xúc chạm với người nam

[1] Câu chuyện về Sāḷha cháu trai của Migāra và tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định
[2] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[11] Các trường hợp không phạm tội

2. Pārājika thứ nhì: Che giấu tội pārājika của vị ni khác

[12] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Sundarīnandā và tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[13] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[17] Các trường hợp không phạm tội

3. Pārājika thứ ba: Xu hướng theo tỳ-khưu tà kiến

[18] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[19] Giải nghĩa từ ngữ.
[21] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[25] Các trường hợp không phạm tội

4. Pārājika thứ tư: Tình tứ hẹn hò với người nam

[26] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định
[27] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[29] Các trường hợp không phạm tội
[30] Tổng kết chương pārājika.

II. CHƯƠNG MƯỜI BẢY PHÁP (Sattarasakaṇḍaṃ):

1. Điều Saṅghādisesa (Tăng tàng) thứ nhất: Thưa kiện người tại gia

[31] Câu chuyện về việc tranh chấp giữa tỳ-khưu ni Thullanandā và người gia chủ. Sự quy định
[32] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[34] Các trường hợp không phạm tội

2. Điều Saṅghādisesa thứ nhì: Cho người nữ phạm tội xuất gia

[35] Câu chuyện về người vợ dòng Licchavi. Sự quy định
[36] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[39] Các trường hợp không phạm tội

3. Điều Saṅghādisesa thứ ba: tỳ-khưu ni đi một mình

[40] Câu chuyện về tỳ-khưu ni học trò của Bhaddā Kāpilānī. Sự quy định
[41] Câu chuyện về hai tỳ-khưu ni sang sông. Sự quy định thêm lần thứ nhất
[42] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định thêm lần thứ nhì
[43] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni đi phía sau. Sự quy định thêm lần thứ ba
[44] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[46] Các trường hợp không phạm tội

4. Điều Saṅghādisesa thứ tư: Làm hành sự không xin phép hội chúng

[47] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Canḍakālī. Sự quy định
[48] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[51] Các trường hợp không phạm tội

5. Điều Saṅghādisesa thứ năm: Nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng

[52] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định
[53] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[56] Các trường hợp không phạm tội

6. Điều Saṅghādisesa thứ sáu: Xúi giục vị tỳ-khưu ni khác nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng

[57] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định
[58] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[60] Các trường hợp không phạm tội

7. Điều Saṅghādisesa thứ bảy: Nói hờn dỗi về việc hoàn tục

[61] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định
[62] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[64] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[68] Các trường hợp không phạm tội

8. Điều Saṅghādisesa thứ tám: Nói hội chúng là thiên vị

[69] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định
[70] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[72] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[76] Các trường hợp không phạm tội

9. Điều Saṅghādisesa thứ chín: Sống thân cận với thế tục, có sở hành xấu xa

[77] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni học trò của tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[78] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[80] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[84] Các trường hợp không phạm tội

10. Điều Saṅghādisesa thứ mười: Xúi giục các tỳ-khưu ni sống thân cận với thế tục

[85] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[86] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học
[87] Tuyên ngôn nhắc nhở. Phân tích điều học
[91] Các trường hợp không phạm tội
[92] Tổng kết chương Mười Bảy Pháp

III. CHƯƠNG ƯNG XẢ (Nissaggiyakaṇḍaṃ):

PHẦN BÌNH BÁT:

1. Điều học thứ nhất (Tích trữ nhiều bình bát):

[93] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định
[94] Giải nghĩa từ ngữ. Cách thức xả bỏ bình bát phạm tội. Phân tích điều học.
[100] Các trường hợp không phạm tội

2. Điều học thứ nhì (Không chia y đến các vị tỳ-khưu ni khách):

[102] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[103] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

3. Điều học thứ ba: (Xé rách y)

[106] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[107] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

4. Điều học thứ tư (Yêu cầu vật này rồi đổi ý):

[110] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[111] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

5. Điều học thứ năm (Bảo mua vật này rồi đổi ý):

[114] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[115] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

6. Điều học thứ sáu (Bảo mua vật dụng bằng tài vật của hội chúng):

[118] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[119] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

7. Điều học thứ bảy (Yêu cầu mua vật dụng bằng tài vật của hội chúng):

[122] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định
[123] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

8. Điều học thứ tám (Bảo mua vật dụng bằng tài vật của nhóm):

[126] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định
[127] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

9. Điều học thứ chín (Yêu cầu mua vật dụng bằng tài vật của nhóm):

[130] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định
[131] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

10. Điều học thứ mười (Bảo mua vật dụng bằng tài vật của cá nhân):

[134] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[135] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

PHẦN Y:

11. Điều học thứ nhất (Sắm tấm choàng loại dày):

[138] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[139] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội

12. Điều học thứ nhì (Sắm tấm choàng loại nhẹ):

[142] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định
[143] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học. Các trường hợp không phạm tội
[146] Tổng kết chương Ưng Xả

IV. CHƯƠNG ƯNG ĐỐI TRỊ (Pācittiyakaṇḍaṃ):

PHẦN TỎI:

1. Điều học thứ nhất (Nhai tỏi):

[147] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā.
[148] Chuyện tiền thân của tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

2. Điều học thứ nhì (Cạo lông ở chỗ kín):

[154] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

3. Điều học thứ ba: (Việc cọ xát bằng lòng bàn tay)

[157] Câu chuyện về hai tỳ-khưu ni. Sự quy định

4. Điều học thứ tư (Áp dụng gậy ngắn bằng nhựa cây):

[160] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định

5. Điều học thứ năm (Việc làm sạch sẽ bằng nước):

[163] Câu chuyện về bà Mahāpajāpati Gotamī. Sự quy định

6. Điều học thứ sáu (Đứng gần phục vụ vị tỳ-khưu đang ăn):

[168] Câu chuyện về vị tỳ-khưu bị tỳ-khưu ni đánh. Sự quy định

7. Điều học thứ bảy (Lúa còn nguyên hạt):

[172] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

8. Điều học thứ tám ( Đổ bỏ vật dơ bên kia bức tường, bên ngoài hàng rào):

[175] Câu chuyện về người Bà-la-môn. Sự quy định

9. Điều học thứ chín (Đổ bỏ vật dơ lên cỏ cây xanh):

[178] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

10. Điều học thứ mười (Đi để xem vũ ca tấu nhạc):

[182] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

PHẦN BÓNG TỐI:

11. Điều học thứ nhất (Đứng chuyện trò với người nam trong bóng tối):

[185] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni và người nam. Sự quy định

12. Điều học thứ nhì (Đứng chuyện trò với người nam ở chỗ được che khuất):

[188] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni và người nam. Sự quy định

13. Điều học thứ ba: (Đứng chuyện trò với người nam ở khoảng trống)

[191] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni và người nam. Sự quy định

14. Điều học thứ tư (Đứng chuyện trò với người nam ở đường xá):

[194] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

15. Điều học thứ năm (Rời khỏi nhà gia chủ không thông báo):

[197] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định

16. Điều học thứ sáu (Nằm ngồi ở trong nhà không hỏi ý gia chủ):

[201] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

17. Điều học thứ bảy (Trải ra chỗ nằm ở trong nhà không hỏi ý gia chủ):

[205] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

18. Điều học thứ tám (Than phiền với vị khác):

[209] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni học trò của Bhaddāya Kāpilānī. Sự quy định

19. Điều học thứ chín (Nguyền rủa bản thân và người khác):

[213] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

20. Điều học thứ mười (Tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc):

[217] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

PHẦN LÕA THỂ:

21. Điều học thứ nhất (Lõa thể tắm):

[220] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni tắm sông. Sự quy định

22. Điều học thứ nhì (Kích thước y choàng tắm):

[223] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

23. Điều học thứ ba: (Tháo rời y của tỳ-khưu ni rồi không may lại)

[227] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

24. Điều học thứ tư (Xa y quá năm ngày):

[231] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

25. Điều học thứ năm (Mặc y căn bản của vị khác không hỏi ý):

[235] Câu chuyện về hai vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

26. Điều học thứ sáu (Ngăn cản lợi lộc về y của nhóm):

[239] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

27. Điều học thứ bảy (Ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp):

[242] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

28. Điều học thứ tám (Cho y của sa-môn đến người tại gia và ngoại đạo):

[246] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

29. Điều học thứ chín (Để cho vượt quá thời hạn về y):

[249] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

30. Điều học thứ mười (Ngăn cản sự thâu hồi Kaṭhina đúng Pháp):

[253] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Tuyên ngôn thâu hồi Kaṭhina.
[254] Sự quy định

PHẦN DÙNG CHUNG:

31. Điều học thứ nhất (Hai tỳ-khưu ni nằm chung trên một chiếc giường ):

[258] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

32. Điều học thứ nhì (Hai tỳ-khưu ni nằm chung tấm trải tấm đắp):

[261] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

33. Điều học thứ ba: (Cố ý quấy rầy vị tỳ-khưu ni)

[265] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

34. Điều học thứ tư (Không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau):

[269] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

35. Điều học thứ năm (Lôi kéo vị tỳ-khưu ni ra khỏi nơi trú ngụ):

[272] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

36. Điều học thứ sáu (Sống thân cận với nam gia chủ với con trai gia chủ):

[276] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định
[277] Giải nghĩa từ ngữ. Tuyên ngôn nhắc nhở.

37. Điều học thứ bảy (Đi du hành trong quốc độ có sự nguy hiểm và kinh hoàng):

[283] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

38. Điều học thứ tám (Đi du hành ngoài quốc độ (ở nơi) có sự nguy hiểm và kinh hoàng):

[286] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

39. Điều học thứ chín (Đi du hành trong mùa (an cư) mưa):

[289] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

40. Điều học thứ mười (Sau mùa an cư không ra đi du hành):

[292] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni ở thành Rājagaha. Sự quy định

PHẦN NHÀ TRIỂN LÃM TRANH:

41. Điều học thứ nhất (Đi để xem nhà triển lãm tranh):

[295] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

42. Điều học thứ nhì (Sử dụng ghế cao và ghế nệm lông thú):

[298] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

43. Điều học thứ ba: (Xe chỉ sợi)

[301] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

44. Điều học thứ tư (Phục vụ người tại gia):

[304] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

45. Điều học thứ năm (Không giải quyết sự tranh tụng):

[306] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

46. Điều học thứ sáu (Cho vật thực đến người tại gia):

[311] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

47. Điều học thứ bảy (Sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ):

[314] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

48. Điều học thứ tám (Ra đi du hành khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ):

[318] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

49. Điều học thứ chín (Học tập kiến thức nhảm nhí):

[322] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

50. Điều học thứ mười (Dạy kiến thức nhảm nhí):

[325] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

PHẦN TU VIỆN:

51. Điều học thứ nhất (Đi vào tu viện không báo trước):

[328] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định lần thứ nhất.
[329] Sự quy định thêm lần thứ nhất. Sự quy định thêm lần thứ nhì.

52. Điều học thứ nhì (Mắng nhiếc hoặc nguyền rủa tỳ-khưu):

[334] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

53. Điều học thứ ba: (Bị kích động rồi chửi rủa nhóm)

[338] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

54. Điều học thứ tư (Thọ thực xong lại thọ thực ở nơi khác):

[342] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

55. Điều học thứ năm (Bỏn xẻn về gia đình):

[346] Câu chuyện về vị tỳ-khưu nọ. Sự quy định

56. Điều học thứ sáu (Mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ-khưu):

[349] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

57. Điều học thứ bảy (Không thực hiện lễ Pavāraṇā ở cả hai hội chúng):

[352] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

58. Điều học thứ tám (Không đi giáo giới):

[355] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

59. Điều học thứ chín (Không hỏi về lễ Uposatha và không thỉnh cầu sự giáo giới):

[358] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

60. Điều học thứ mười (Cùng người nam nặn mụt nhọt ở phần dưới thân):

[361] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định

PHẦN SẢN PHỤ:

61. Điều học thứ nhất (Tiếp độ người nữ mang thai):

[364] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

62. Điều học thứ nhì (Tiếp độ người nữ còn cho con bú):

[368] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

63. Điều học thứ ba: (Tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành sáu pháp)

[372] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

64. Điều học thứ tư (Tiếp độ cô ni tu tập sự chưa được hội chúng chấp thuận):

[376] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

65. Điều học thứ năm (Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười hai tuổi):

[380] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

66. Điều học thứ sáu (Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm):

[384] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

67. Điều học thứ bảy (Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm chưa được hội chúng chấp thuận):

[388] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

68. Điều học thứ tám (Sau khi tiếp độ người nữ đệ tử không dạy dỗ):

[392] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

69. Điều học thứ chín (Không hầu cận thầy tế độ trong hai năm):

[395] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

70. Điều học thứ mười (Sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly khiến chồng bắt lại):

[398] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

PHẦN THIẾU NỮ:

71. Điều học thứ nhất (Tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi):

[401] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

72. Điều học thứ nhì (Tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm):

[405] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

73. Điều học thứ ba: (Tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm chưa được hội chúng chấp thuận)

[409] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

74. Điều học thứ tư (Tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm thâm niên):

[413] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

75. Điều học thứ năm (Tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm thâm niên nhưng chưa được hội chúng đồng ý ):

[416] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

76. Điều học thứ sáu (Tiến hành việc phê phán hội chúng tỳ-khưu ni):

[420] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Caṇḍakālī. Sự quy định

77. Điều học thứ bảy (Bảo dâng y rồi hứa hẹn tiếp độ nhưng không tiếp độ):

[423] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

78. Điều học thứ tám (Bảo hầu cận rồi hứa hẹn tiếp độ nhưng không tiếp độ):

[426] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

79. Điều học thứ chín (Tiếp độ cô ni tu tập sự nhẫn tâm gây sầu khổ người khác):

[429] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

80. Điều học thứ mười (Tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho phép):

[432] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

81. Điều học thứ mười một (Tiếp độ cô ni tu tập sự với sự chấp thuận của các tỳ-khưu phạm tội):

[435] Câu chuyện về tỳ-khưu ni Thullanandā. Sự quy định

82. Điều học thứ mười hai (Tiếp độ hàng năm):

[438] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

83. Điều học thứ mười ba (Tiếp độ hai người trong một năm):

[441] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

PHẦN DÙ DÉP:

84. Điều học thứ nhất (Sử dụng dù dép):

[444] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[445] Sự quy định thêm

85. Điều học thứ nhì (Đi xe):

[449] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[450] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm

86. Điều học thứ ba (Mang váy):

[454] Câu chuyện về tỳ-khưu nọ. Sự quy định

87. Điều học thứ tư (Mang đồ trang sức của phụ nữ):

[457] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

88. Điều học thứ năm (Tắm bằng vật thơm và có màu sắc):

[460] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

89. Điều học thứ sáu (Tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương):

[463] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

90. Điều học thứ bảy (Bảo tỳ-khưu ni xoa bóp và chà xát cơ thể):

[466] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

91, 92, 93. Điều học thứ tám, chín, mười (Bảo cô ni tu tập sự, sa-di ni, người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể):

[469] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

94. Điều học thứ mười một (Ngồi xuống ở phía trước tỳ-khưu không hỏi ý):

[472] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

95. Điều học thứ mười hai (Hỏi câu hỏi ở vị tỳ-khưu chưa được thỉnh ý trước):

[476] Câu chuyện về nhiều vị tỳ-khưu ni. Sự quy định

96. Điều học thứ mười ba (Không mặc áo lót đi vào làng):

[480] Câu chuyện về vị tỳ-khưu ni nọ. Sự quy định
[483] Tổng kết chương Ưng Đối Trị. Bài kệ tóm lược.

V. CHƯƠNG ƯNG PHÁT LỘ (Pāṭidesanīyakaṇḍaṃ):

1. Điều học thứ nhất (Yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng):

[484] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[485] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm

2-8. Điều học thứ nhì … Điều học thứ tám (Yêu cầu mật ong … đường mía … cá … thịt … sữa tươi … sữa đông rồi thọ dụng):

[489] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[490] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm
[494] Tổng kết chương Ưng Phát Lộ.

VI. CHƯƠNG ƯNG HỌC PHÁP (Sekhiyakaṇḍaṃ):

[495] Điều học về mặc y nội tròn đều: Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định

(Có sự thu gọn)

[498] Điều học về đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ ở trong nước: Câu chuyện về các tỳ-khưu ni nhóm Lục Sư. Sự quy định lần thứ nhất
[499] Câu chuyện về các tỳ-khưu ni bị bệnh. Sự quy định thêm
[502] Tổng kết chương Ưng Học Pháp.

VII. CHƯƠNG CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG (Adhikaraṇasamathā dhammā):

[503] Giới thiệu bảy pháp dàn xếp bốn loại tranh tụng.
[504] Tổng kết Bộ Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni.

Add Comment